Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vestfold

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 13 124 millioner til prosjekter i Vestfold.

Dette er ikke inkludert enkelte poster som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen som ennå ikke er fordelt mellom fylkene.


Vei

Prosjektet E18 Bommestad – Sky, videreføres med 601 millioner kroner hvor 587 millioner er statlige midler og de resterende 14 millionene må finansieres gjennom bompenger og tilskudd eller refusjoner.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.

Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.

Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Vestfold til gode.


Programområder og utbedringsstrekninger:

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.

Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.


Jernbane

Nykirke – Barkåker

Nykirke – Barkåker ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029 som et nytt prosjekt med et kostnadsoverslag på 6 888, hvor samtlige er statlige midler.

Utbyggingen av Nykirke – Barkåker gir mulighet for fire tog i timen til Tønsberg, i tillegg til kortere reisetid til Tønsberg og stasjonene lenger sør.

Tilbudsforbedringene forutsetter utbygging av Drammen – Kobbervikdalen i Buskerud.

Det skal innen 2024 være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg.

Tiltakene på strekningen skal gi en reisetid på rundt én time til Tønsberg.


Farriseidet – Porsgrunn:

Farriseidet – Porsgrunn videreføres med et kostnadsoverslag på 7 215 millioner kroner, hvor 716 millioner kroner er planlagt finansiert gjennom denne transportplanen.

Dobbeltsporstrekningen åpner høsten 2018, og vil gi vesentlig redusert reisetid fra Porsgrunn og innover mot Oslo.

Det legges opp til at den videre utbyggingen til Larvik skal stå ferdig i 2032.

Dette gir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn, og åpner for en betydelig reisetidsreduksjon og kapasitetsøkning på hele Vestfoldbanen mellom Oslo og Skien.


Godspakken:

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i en mer miljøvennlig retning.

Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoplinger.

På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden.

Dette prosjektet dekker flere fylker. 


Vedlikehold og fornying;

Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen.

Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden. Dette vil komme Vestfold til gode.

Dette bevilgningsnivået vil sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.


Planlegging:

Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.