© Fremskrittspartiet

Energi og miljø

Enighet om utvinning av havbunnsmineraler

Fremskrittspartiet har sammen med Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet blitt enige om å støtte en åpning for utvinning av havbunnsmineraler. Det kan skape store verdier og arbeidsplasser for Norge i fremtiden, mener Terje Halleland (FrP)

Regjeringen foreslo før sommeren å åpne deler av norsk sokkel for kommersiell havbunnsmineralvirksomhet. Nå har Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet etter flere uker med forhandlinger blitt enige om å støtte en åpning, men med et strengere rammeverk.

Partiene har blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utvinningsplanene, på samme måte som det gjøres for enkelte utvinningsplaner i petroleumssektoren. Dette gir kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene som skal delta i den nye næringen. Krav til miljø og miljøkartlegging i letefasen og myndighetenes ansvars presiseres i enigheten, der myndighetene i forkant av en eventuell utvinning skal lage et oppdatert og sammenstilt kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø.

Terje Halleland intervjues


Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP), sier at det har vært viktig for FrP å sikre forutsigbarhet for aktørene:

– Utvinning av havbunnsmineraler er en svært lovende næring, som vi tror kan skape store verdier og arbeidsplasser i Norge i fremtiden. For å få til dette er det viktig at vi legger til rette for at selskaper vil satse på norsk sokkel, sier representanten.

– Vi vet hvor viktig det er med forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Dette er særlig viktig for en næring som er helt i startgropa. Vi er glade for at saken har fått et bredt flertall på Stortinget, der vi har blitt enige om de grunnleggende føringene for næringen. Det øker forutsigbarheten for aktørene, fortsetter Halleland.

Partiene mener at åpning av områder er nødvendig for at aktører på kommersielt grunnlag skal bidra til nærmere kartlegging av geologi og miljøforhold i norske havområder, i tillegg til den kartleggingen som gjøres i statlig regi. Kun på den måten kan man få tilstrekkelig kunnskap å vite om det er mulig med lønnsom og naturmessig forsvarlig utvinning av mineraler på norsk havbunn.

Dette er partiene enige om:

  • Stortinget åpner opp deler av norsk kontinentalsokkel for havbunnsmineralvirksomhet. Departementet lyser ut spesifikke områder for utvinningstillatelser, der den første fasen er en letefase, hvor private aktører kan sikre seg rettigheter. Det skal utformes et arbeidsprogram for letefasen, og Stortingsflertallet har tydeliggjort at det skal stilles krav til miljø og miljøkartlegging som en del av arbeidsprogrammet.
  • Ved utlysning av areal skal det tydeliggjøres at hensynet til nasjonal sikkerhet vil være et kriterium ved tildeling av utvinningstillatelser
  • Dersom leteundersøkelser får mer alvorlige miljøkonsekvenser enn antatt, skal kravene til miljø og miljøovervåkning, både under og etter datainnsamlingen, skjerpes.
  • De første planene for utvinning av havbunnsmineraler legges frem for Stortinget som proposisjon før departementet godkjenner utvinningsplanen etter havbunnsmineralloven §4-4.
  • Regjeringen vil i proposisjonene til Stortinget om de første utvinningsplanene vise til følgende: Økt kunnskap om mulige konsekvenser på miljø, naturmangfold og annen næringsvirksomhet som fiskeri, med ulike teknologier for utvinning. Klare, etterprøvbare krav til en plan for utvinning, jf. havbunnsmineralsloven § 4-4, og godtgjøre at utvinningsplanene oppfyller disse. Nødvendige presiseringer av miljølovgivningen som gjelder for virksomheten så langt det er nødvendig.
  • I den prosessen det legges opp til vil staten sammenstille dataen fra egne og private kartlegginger, og etter hvert presentere et samlet oppdatert kunnskapsgrunnlag og konkrete krav for utvinning. Deretter kan aktørene levere utvinningsplaner til departementet og Stortinget for godkjenning. Det er kravene som er utformet av departementet som ligger til grunn for eventuell godkjenning. Det er viktig at kravene er tydelig og etterprøvbare, slik at det skapes forutsigbarhet for aktører som vil søke. Dersom strenge krav er tilfredsstilt, vil det godkjennes utvinning i enkelte områder hvor påvirkning på miljø er bærekraftig og forsvarlig.
  • Flertallet mener dette er et forsvarlig rammeverk som både sikrer at miljøhensyn ivaretas i hele prosessen, at Norge får mer kunnskap om mineralforekomster, miljø og artsmangfold på dyphavet, samtidig som aktører i næringen får tilstrekkelig forutsigbarhet for å investere i en ny næring som kan bidra til stor verdiskapning i fremtiden.
  • Føre-var prinsippet har vært avgjørende i forhandlingene. Vi er enig om at det er betydelig kunnskapsmangel knyttet til miljøforhold i dyphavsområder og konsekvenser av en utvinning. Denne usikkerheten medfører derfor at vi har blitt enig om at regjeringen skal sende de første utvinningsplanene til Stortinget for godkjenning.
  • Målet for partiene er at rammeverket for mineralvirksomhet på norsk sokkel skal bidra til høye miljøstandarder for slik virksomhet også internasjonalt, med utgangspunkt i Norges unike tradisjon og kunnskap om bærekraftig forvaltning av havområder og virksomhet på sokkelen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.