Samferdsel

Det skal lukte asfalt i hele landet

Fremskrittspartiet vil

FrP har sørget for at bevilgningene til veier er nær doblet siden 2013. Nå ønsker vi å fortsette satsingen med nye veier, i tillegg til at vi vil styrke vedlikeholdet. FrP mener det ikke skal være bompenger, og vil på sikt gjøre det gratis å reise med ferge i Norge.

Binder Norge sammen

Norge er et langstrakt land med spredt befolkning. Vi har den nest laveste befolkningstettheten i Europa. Mens Norge har 14 innbyggere per kvadratkilometer, har Danmark 135. Landet vårt er rikt på muligheter og ressurser, men de store avstandene kan gi Norge en konkurranseulempe. Den kan vi motvirke ved å investere i infrastruktur som vei, jernbane og flyplasser.

FrP mener at en av statens viktigste oppgaver er å sørge for effektiv logistikk for folk flest og næringslivet. Effektiv logistikk gir reduserte kostnader og økt verdiskaping.

Bedre transportløsninger knytter Norge sammen, gir personlig frihet og grunnlag for bosetting og næringsvirksomhet over hele landet.

Visste du at i perioden FrP har hatt en hånd på rattet er samferdselsbudsjettene nær doblet fra drøyt 40 milliarder til godt over 80 milliarder kroner?

Fjerner bompenger

FrP mener at offentlige veier er et offentlig ansvar. Derfor er vi mot bompenger, og vi foreslår å fjerne bompengebelastningen for norske bilister ved å slette all bompengegjeld i eksisterende prosjekter. Vi benytter midler fra infrastrukturfondet til å fjerne bompengene. Både folk flest og næringslivet vil få en bedre hverdag uten bomstasjoner.

Halvere fergeprisene

FrP mener riks- og fylkesveifergene er en del av veinettet som knytter landet sammen. Derfor er det naturlig at det skal være gratis å bruke ferge der den er en del av riks- og fylkesveinettet.

I revidert nasjonalbudsjett fikk FrP gjennomslag for å redusere fergeprisene med 25 prosent ut 2021.

Nå øker vi prisreduksjonen ved å sette av 640,2 millioner kroner mer enn regjeringen. Det vil gi en halvering av ferjeprisene på riks- og fylkesvei i 2022, sammenlignet med ferjeprisene 1.1.2021.

© Colourbox

Prioriterer bedre og tryggere veier

FrP mener det må bygges mer vei, samtidig som vi styrker vedlikeholdet for å sette veiene i bedre stand. Vedlikeholdsetterslepene på riks- og fylkesveiene er store og må prioriteres. Dette er det viktigste transportnettet i landet, som både innbyggere og næringsliv er avhengige av. Nye veier og redusert ved­likeholdsetterslep gir bedre kapasitet og styrket trafikksikkerhet for alle trafikanter.

FrP prioriterer å øke bevilg­ningene til vedlikehold av riksveiene med 2 milliarder kroner og fylkesveiene med 1 milliard i 2022. Det skal lukte asfalt i hele landet.

Vi foreslår også at ansvaret for flere viktige fylkesveier overføres til staten, for å sikre nødvendig vedlikehold og utbedringer.

Vil bygge mer vei

FrP vil øke bevilgningene til riksveiinvesteringer med 3,5 milliarder kroner, fordelt på Statens Vegvesen og Nye Veier AS.

Det vil sikre fremdrift og oppstart i flere viktige prosjekter, blant annet de to siste parsellene på E6 Helgeland Sør, E16 Fagernes sør – Hande, ny Holmenbru i Drammen og E134 Bakka – Solheim.

© Colourbox

Flere veier må sikres mot ras og skred

Flere veistrekninger i Norge er sterkt ras- og skredutsatte. Dette gjelder både på riks- og fylkesveinettet. Trygge og fremkommelige veier er svært viktig for FrP. Derfor øker vi bevilgningene til ras- og skredsikring på riks- og fylkesveiene med 500 millioner kroner.

Vi ønsker å sette i gang flere viktige prosjekter som Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane i Rogaland, Fv 49 Tokagjelet i Vestland og tunnel på Fv 42 Sirdal i Agder.

Mange av dagens broer trenger forsterking for å tåle vekten av blant annet tømmertransport. Derfor forslår vi å sette av 30 millioner kroner ekstra i 2022 til videreføring av tiltak fra «bruprogrammet», som dermed blir på 50 millioner.

Mindre sløsing og mer effektivitet

Budsjettstøtte til de mange organisasjoner og særinteresser knyttet til samferdsels- og kjøretøysektoren gjør at det blir mindre penger til veibygging. Derfor vil vi kutte i budsjettstøtten til disse. Vi ser at det er betydelig innsparingspotensial både hos Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Digitalisering, delegering av oppgaver til private og forenkling av veinormalene vil frigjøre ressurser som kan brukes på veibygging og fjerning av vedlike­holdsetterslep.

Bygger jernbane som reelt alternativ

Dersom tog skal være et reelt alternativ for vanlige folk i hverdagen, må togene gå raskere og punktligheten bli bedre.

FrP mener det er behov for fremdrift på InterCity-utbyggingen, som vil gi et mer effektivt tilbud på det sentrale østlandsområdet. Vi prioriterer utbygging av Vestfoldbanen, samt planlegging av InterCity og foreslår å sette av 500 millioner kroner ekstra til jernbaneinvesteringer.

FrP følger også opp den skalte «godspakken» i budsjettet for 2022 med 20 millioner kroner. Den vil føre til at langt mer transport kan flyttes fra vei til bane.

Et av de desidert viktigste prosjektene for å kunne realisere InterCity er utbyggingen av ny Oslotunnel. Oslotunnelen må bygges ut for å kunne ta økt trafikk fra Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen dersom man skal nå den viktigste ambisjonen i InterCity, nemlig økt frekvens og redusert reisetid. Derfor bevilger vi nå planleggingsmidler til ny tunnel i Oslo.

© Colourbox

Vil ha Nye Baner

Flere jernbaneprosjekter har store overskridelser. Vi ønsker mer fornuftig bruk av skattebetalernes penger og vil opprette selskapet Nye Baner for å få bedre kostnadskontroll på jernbaneutbygging. Nye Veier-modellen har vært en suksess og sørget for at vi har bygget vei raskere, tryggere og rimeligere. FrP mener at dette grepet vil gi mer jernbane for pengene.

Vil sikre et godt flytilbud i hele landet

I store deler av Norge er flyrutene det eneste reelle kollektivtilbudet. Et godt utviklet flytilbud, også på kortbanenettet, er avgjørende for bosetting, arbeid og verdiskaping i hele landet.

Luftfarten er i krise som følge av koronapande­mien. Viktige flytilbud står i fare for å bli avviklet.

Norge er avhengig av å sikre konkurranse i luften for folk og næringsliv, også i årene som kommer.

© Colourbox

Fjerner flypassasjeravgiften

FrP fikk flertall for å fjerne flypassasjeravgiften i 2021. Nå foreslår regjeringen å gjeninnføre den. FrP ønsker å fjerne avgiften permanent.

For å sikre fortsatt drift på de to største ikke-statlige flyplassene Torp og Haugesund foreslår vi å sette av 100 millioner kroner.

For å sikre fortsatt utvikling i driften av de mindre ikke-statlige lufthavnene foreslår vi å sette av en pott penger til utbedringer og investeringer ved flyplassene.

Satser på godstransport til sjøs

For å styrke konkurransekraften til godstranspor­ten på sjø og sørge for at flere havner kan ta imot større skip, foreslår vi å prioritere flere havne- og farledsprosjekter i 2022. Vi foreslår å sette av 310 millioner kroner mer enn regjeringen.

Vi prioriterer flere prosjekter i 2022, som innseilingen til Arendal havn, utdyping av Ballstad havn, utdyping av Karmsundet ved Trollholmen og mudring av Borg havn.

Prioriteringer:

 • Vegvedlikehold Riksveger: 2 000 000 000
 • Bergingsbil Rennfast: 8 000 000
 • Riksveginvesteringer, økt avsetning: 1 669 000 000
 • Rv23-krysset ved Gardermoen, oppstartmidler: 45 000 000
 • Fv 167, Ny Røykenvei: 10 000 000
 • E16 Fagernes sør–Hande: 50 000 000
 • Rv 282 Holmenbrua i Drammen: 50 000 000
 • Midtdeler Lavangsdalen, E8: 5 000 000
 • E6 Helgeland Sør, siste to parseller: 30 000 000
 • E134 Bakka – Solheim: 50 000 000
 • Rv 42 Eigerøy: 25 000 000
 • Fullverdig Klettkryss: 10 000 000
 • Ny vei fra Ny E18 til Arendal havn: 3 000 000
 • Ny vei fra E39 til Spangereid i Lindesnes kommune: 3 000 000
 • Larvik havn, utbedring av Øyakrysset: 50 000 000
 • Økt tilskudd til Nye Veier AS: 1 500 000 000
 • Fylkesveger, økt avsetning: 830 000 000
 • Fv 353 Gassveien: 75 000 000
 • Fv 120 - Enebakk/Rælingen, Utbedring av fylkesvei: 5 000 000
 • Ny Frøyatunnel: 10 000 000
 • Fv 305 Kodalsveien (Andebu-Sandefjord): 50 000 000
 • Fullføre Listerpakken: 30 000 000
 • Utbedring av fylkesveier for tømmertransport (Bruprogrammet): 30 000 000
 • Skredsikring riksvei: 220 000 000
 • Skredsikring, Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane: 30 000 000
 • Skredsikring fylkesvei: 217 000 000
 • Skredsikring, Fv 49 Tokagjelet: 30 000 000
 • Skredsikring, Ny tunnel på fv. 42 i Sirdal: 3 000 000
 • Jernbaneinvesteringer, økt avsetning: 355 000 000
 • Ny togtunnel under Oslo: 70 000 000
 • IC Vestfoldbanen: 75 000 000
 • Godspakka: 20 000 000
 • Vedlikehold jernbane: 1 100 000 000
 • Riks- og fylkesvegferjer, halvering av takster: 39 400 000
 • Havn og farledsprosjekter, økt avsetning: 225 000 000
 • Innseiling Arendal havn: 30 000 000
 • Utdyping Ballstad havn: 10 000 000
 • Borg havn: 30 000 000
 • Utdyping Karmsundet, Trollholmen: 15 000 000
 • Ikke-statlige flyplasser: 5 000 000
 • Krisestøtte Torp og Haugesund: 100 000 000
 • Tårntjeneste Gullknapp, pilotskole og dronesenter: 12 000 000

Reduksjoner:

 • Tilskudd til Elbilforeningen: - 1 500 000
 • Tilskudd til Syklistenes Landsforening: - 3 600 000
 • Kutt TØI: - 500 000
 • Tilskudd Trygg Trafikk: - 6 000 000
 • Nasjonale turistveier, reduksjon i aktivitet: - 75 000 000
 • Tilskudd til byområder, rasjonalisering i bygging av sykkelveier og annet ikke-veirelatert: - 130 000 000
 • Effektivisering og reduksjon i administrasjon hos SVV (3% kutt i driftsutgifter): - 123 093 000
 • Riksveiinvesteringer, 3% effektivisering i prosjektstyring SVV: - 375 915 000
 • Effektivisering i departementet (3 prosent kutt i driftsutgifter): - 5 712 000
 • Effektivisering i Jernbanedirektoratet (3 prosent kutt i driftsutgifter): - 11 271 000
 • Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, 3 prosent effektivisering i administrasjon: - 572 265 000
 • Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene: - 1 041 500 000
 • Reduserte billettinntekter fra riksveiferjedriften som følge av halvering av takster: - 284 000 000
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet effektivisering: - 10 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen legge frem sak om Rv19 Moss havn med statlig fullfinansiering.
 • Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i InterCity-utbyggingen på Vestfold- og Dovrebanen i 2022.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at det monteres underkjøringshinder på fylkesveistrekninger som er spesielt ulykkesutsatt for MC.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere å legge etablering og drift av rasteplasser og andre tiltak i forbindelse med Nasjonale turistveier ut på anbud til private driftere.
 • Stortinget ber regjeringen om at ansvaret for E45 - Kløfta overføres Nye Veier.
 • Stortinget ber regjeringen å opprette en egen utbyggingsdel av Statens Vegvesen som skal ha samme rammebetingelser som veiselskapet Nye Veier.
 • Stortinget ber regjeringen avvikle dagens bompengeordning og legge til grunn statlig fullfinansiering av infrastruktur.
 • Stortinget ber regjering avvikle den særnorske standarden med utbygging av 2/3 feltsvei og legge til grunn utbygging av smal firefelts vei som ny standard.
 • Stortinget ber regjeringen legge til grunn nye veinormaler som er på linje med hva man har i Sverige og Danmark.
 • Stortinget ber regjeringen omklassifisere fylkesveier som ble overført i forbindelse med forvaltningsreformen.
 • Stortinget ber regjeringen utrede hvilke av fylkesveiene som er viktige næringsveier, som kan omklassifiseres til riksveier.
 • Stortinget ber regjeringen avvikle ordningene med både pågående og nye initiativ for byvekstavtaler og bypakker.
 • Stortinget ber regjeringen etablere nye tilskuddsordninger for investeringer i store kollektivprosjekt og drift av kollektiv trafikk som alternativ. Premisser om nullvekstmålet og bompenger skal avvikles.
 • Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av E6 Oslo Øst og starte arbeidet med statlig plan for prosjektet.
 • Stortinget ber regjeringen jobbe for at bygging av ny Røatunnel på Fv. 168 blir forsert og at alternativet med lang tunnel legges til grunn.
 • Stortinget ber Regjeringen avvikle opparbeidet bompengegjeld ved å benytte midlene avsatt i infrastrukturfondet.
 • Stortinget ber regjeringen sikre bergingsbil til Rennfast i tråd med Stortingets vedtak i budsjett for 2021. Tjenesten etableres på egnet måte, om nødvendig kjøpes inn fra privat aktør i bilbergingsmarkedet.
 • Stortinget ber regjeringen sikre ferdigstillelse i 2022 av prosjektet E6 Transfarelv bru.
 • Stortinget ber regjeringen stoppe prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Agder.
 • Stortinget ber regjering sikre forsering av utbedring av innseilingen til Borg havn.
 • Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i planleggingen av Rv 19–Moss havn og forsere oppstart.
 • Stortinget ber regjeringen forsere E134 Dagslett - Linnes når kommunedelplanene er vedtatt.
 • Stortinget ber regjeringen redusere takstene på riks- og fylkesveiferjer med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
 • Stortinget ber regjeringen forsere prosjektet med utdyping av innseilingen til Mo i Rana havn og sikre snarest mulig oppstart.
 • Stortinget ber regjeringen forsere prosjektet med utdyping av Ballstad havn og sikre fremdrift så fort reguleringsplan for havnen er vedtatt.
 • Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak nr. 1008 som ber regjeringen sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.
 • Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for den statlige TT-ordningen til NAV.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at midler avsatt under kapittel 1320 til fylkesveger øremerkes veiformål.
 • Stortinget ber regjeringen stanse etablering av bompengeinnkreving i forbindelse med Bypakke Ålesund og erstatte udekket finansieringsbehov med statlige midler.

FrP fremmer følgende forslag:

 1. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Bypakke Bergen og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 2. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Bypakke Bodø og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 3. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Bypakke Nedre Glomma og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 4. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Bypakke Nord-Jæren og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 5. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Bømlopakken og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 6. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E134 Damåsen - Saggrenda og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 7. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E16 Bjørum – Skaret og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 8. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 9. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 10. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E16 Kongsvinger - Slomarka og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 11. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E18 Gulli – Langangen og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 12. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E18 Langangen – Dørdal og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 13. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E18 Tvedestrand – Arendal og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 14. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 15. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E39 Rogfast og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 16. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E39 Svegatjørn – Rådal og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 17. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Gardermoen - Kolomoen og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 18. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Hålogalandsbrua og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 19. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Kolomoen – Moelv og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 20. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Korgen - Bolna (Helgeland nord) og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 21. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Nord-Trøndelag grense - Korgen (Helgeland sør) og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 22. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Ringebu - Otta (strekningen Frya - Sjoa) og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 23. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Trondheim – Stjørdal og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 24. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Vindåsliene - Korporalsbrua og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 25. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i E6 Øyer – Tretten og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 26. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fosenpakken og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 27. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 28. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 29. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 33 Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 30. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 546 Austevollsbrua og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 31. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 659 Nordøyvegen og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 32. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 714 Stokkhaugen - Sunde og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 33. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 78 Toventunnelen m/tilførselsveger og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 34. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Fv 858 Ryaforbindelsen og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 35. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Kvammapakken og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 36. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Nordhordlandspakken og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 37. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Oslopakke 3 og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 38. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 13 Ryfast og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 39. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 40. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 36 Bø – Seljord og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 41. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 36 Slåttekås – Årnes og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 42. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 43. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 7 Sokna – Ørgenvika og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 44. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 45. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Vegpakke Harstad og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.
 46. Stortinget ber regjeringen om å avvikle bompengegjelden i Vossapakko og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.