Bunke med 500-lapper. Illustrasjonsfoto.

Dagpenger

Vi ønsker fleksibilitet og en trinnvis avkortning av dagpenger i forbindelse med midlertidige vikaransettelser, slik at flere kan få innpass i arbeidslivet.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Lovfeste regler som regulerer permitteringsadgang
  • Opprettholde en ordning med dagpenger for de som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode.
Arbeidssøkere må være geografisk mobile og akseptere arbeid i alle deler av landet. Vi ønsker fleksibilitet og trinnvis avkortning av dagpenger i forbindelse med midlertidige vikaransettelser, slik at flere kan få innpass i arbeidslivet.

Det vil være naturlig med fleksible ordninger knyttet til permitteringsordningen, lønnsgarantiordningen og enkelte andre ordninger knyttet til dagpengeutbetaling, slik at ordningene tilpasses situasjonen i arbeidsmarkedet.

I dag er ikke adgangen til å permittere lovfestet. Dette innebærer at gjeldende rett gir arbeidstakere i bedrifter uten tariffavtale og med færre enn 50 ansatte, liten eller ingen rett til informasjon og medinnflytelse. Derfor vil vi lovfeste regler som regulerer permitteringsadgangen i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/arbeid-og-sosial