NAV-skilt. Illustrasjonsfoto.

Folketrygden

Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • utrede Folketrygdens bærekraft over tid
  • pensjoner skal reguleres med samme prosentvise utvikling som lønnsmottagere
  • vurdere reduksjon/fjerning av pensjonsdelen av folketrygdavgiften for pensjonister

Folketrygden skal fungere som en forsikringsordning for innbyggerne ved sykdom, uførhet og alderdom. Arbeidstakere og -givere skal betale premie til folketrygden og opparbeide seg rettigheter til ytelser ved behov. Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer. Fremskrittspartiet aksepterer omfordeling i folketrygdsystemet.

Premien til folketrygden skal fastsettes av Stortinget i de årlige statsbudsjetter. Den skal være delt i to deler, en helsedel og en pensjonsdel.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Ensliges minstepensjoner økt med 4 000 kroner fra 1. september 2016 og ytterligere 4000 kroner fra 1. september 2017. Gifte/samboendes minstepensjon med 1000 kroner fra 1. september 2017.

  • Grunnpensjonen for gifte og samboende er økt fra 85 pst. til 90 pst. av G.

  • Pensjonistene har fått betydelig skattelette. Samlet skattelette i perioden 2014 til 2016 var på om lag 2,5 milliarder kroner for alderspensjonistene. Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr pensjonist.

  • I 2017 er det gitt en ytterligere skattelette tilsvarende 840 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 1 000 kroner pr pensjonist.