NAV-logo. Illustrasjonsfoto.

Sosiale ytelser

Barn under 18 år som bor hjemme må få anledning til å ha egen inntekt inntil den skattemessige friinntektsgrensen, uten at dette fører til avkortning av foreldres sosialhjelp. Dette vil motivere barn av sosialhjelpsmottakere til å søke mot arbeidslinjen fremfor stønadslinjen.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere
  • Innføre et øvre tak på hvor mye man kan få i samlet sosiale ytelser
Hjelp til selvhjelp må være det bærende prinsippet innenfor sosialtjenesten. Vi vil derfor innføre et lovmessig krav om aktivitetsplikt for den enkelte sosialhjelpsmottaker dersom mottakeren er fysisk og mentalt skikket til aktiviteten. Uteblivelse fra slik deltakelse må få konsekvenser for brukeren. Det skal ikke være attraktivt å velge sosialhjelp fremfor arbeid, selv om man har begrensede muligheter på arbeidsmarkedet. Vi vil gjøre sosialhjelpen om til et statlig ansvar under NAV, sammen med ansvaret for arbeid og trygd.

Sosialhjelpen skal være en midlertidig ytelse og ikke noe folk skal leve av over tid. Personer som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å arbeide, skal vurderes for uføretrygd.

Der er viktig å finne innovative løsninger på de sosiale utfordringene man står overfor i samfunnet. Vi ønsker økt satsing og stimulering til sosialt entreprenørskap og prosjekter med arbeidstrening for unge sosialhjelpsmottakere, samt et tettere samarbeid mellom det offentlige og private for å løse de sosiale utfordringene.

Barn under 18 år som bor hjemme må få anledning til å ha egen inntekt inntil den skattemessige friinntektsgrensen, uten at dette fører til avkortning av foreldres sosialhjelp. Dette vil motivere barn av sosialhjelpsmottakere til å søke mot arbeidslinjen fremfor stønadslinjen.