Frustrert kvinne med hendene foran ansiktet. Illustrasjonsfoto.

Sykelønn

Vi vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom. I tillegg må NAV få muligheten til å innrette arbeidet slik at flere får arbeidsrettet tiltak tidligere.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne
  • opprettholde rett til tidsbegrenset sykelønn for pleie av sine nærmeste ved alvorlig sykdom
  • åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom
  • utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid

Fremskrittspartiet mener at det er viktig å stimulere til lavest mulig sykefravær, da det motsatte rammer både bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Et godt og produktivt helsevesen uten lange ventetider vil være en viktig faktor for å få ned sykefraværet.

Psykiske lidelser representerer en stor andel av sykefraværet. Aktivitet og arbeid er en god måte å møte mennesker med lettere psykiske lidelser på, slik at man forhindrer sosial isolasjon.

Vi vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom. I tillegg må NAV få muligheten til å innrette arbeidet slik at flere får arbeidsrettet tiltak tidligere.

For mange pasienter med alvorlige diagnoser, som krever et langvarig behandlingsløp, kan den lovfestede sykepengeperioden bli for kort. Derfor bør sykelønnsordningen sikres for de som har alvorlige sykdommer.

Vi vil også ha utredet muligheten for å innføre en tidskontoordning hvor sykepengenes varighet avhenger av sykemeldingsandel, men samtidig innenfor en maksimalperiode på inntil 2 år. Pårørende til alvorlig syke skal ha rett til tidsbegrenset sykelønn når de pleier sine nærmeste.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i 2014.
  • Sykepengerettighetene til personer som har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og frilansere er styrket.
  • Det iverksatt et forsøksprosjekt i Hordaland der personer som har vært sykmeldt i seks måneder eller mer blir innkalt til ny medisinsk vurdering av en ny lege.
  • Beslutningsstøttesystem for sykmeldere er innført for å bidra til en mer forutsigbar og lik sykmeldingspraksis. Systemet består av beskrivelser av anbefalt sykmeldingslengde og -type ved ulike diagnoser. Systemet gir råd om og hvorvidt psykisk sykdom og sykmelding kan kombineres med delvis arbeid.
  • Den nye IA-avtalen inneholder forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte og en mer kraftfull innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.