Barnevogn i park. Illustrasjonsfoto.

Velferd

Vi ønsker en fremtidsrettet velferdspolitikk som sikrer trygghet for den enkelte med et velferdssystem som sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid. Det norske velferdssystemet er imidlertid sårbart, blant annet for høy innvandring. Vi må derfor finne løsninger som sikrer fortsatt gode velferdsordninger samtidig som eksport av velferdsytelser begrenses.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • At velferdssystemet sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid
  • Iverksette tiltak for å forhindre eksport av velferdsordninger
  • Utrede muligheten for å vri ytelser fra kontantytelser til skattefradrag
Fremskrittspartiet mener en grunnleggende holdning må være at alle skal bidra etter evne for å sikre gode og bærekraftige velferdsordninger i fremtiden.

Dagens velferdssystem baserer seg i utgangspunktet på prinsippet om at alle som kan, skal klare seg selv, leve av egen inntekt og ta vare på seg selv og sin egen familie. De som ikke makter dette av blant annet helsemessige årsaker, skal få hjelp av fellesskapet til å leve et verdig liv. Samtidig må velferdspolitikken innrettes slik at det alltid vil være lønnsomt å arbeide.

Vi ønsker en fremtidsrettet velferdspolitikk basert på dette prinsippet. Dette innebærer en politikk som sikrer trygghet for den enkelte med et velferdssystem som sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid. Det må imidlertid stilles krav ved utbetaling av offentlige midler, slik at oppmerksomheten rettes mot dem som trenger dem mest.

Utvidelsen av EU i 2004, samt at vi har fri flyt av arbeidskraft innen EØS-området, har ført til at norske velferdsordninger er under press. Økt arbeidsinnvandring fra EØS-land og rask opptjening av velferdsgoder har ført til økt eksport av enkelte velferdsordninger. Fordi norske stønader er fastsatt i forhold til norske priser og lønninger, gir dette svært god kjøpekraft i enkelte andre land.

Det norske velferdssystemet er sårbart for høy innvandring. Det er derfor behov for å finne nye løsninger som kan sikre fortsatt gode velferdsordninger, samtidig som det reduserer muligheten for å eksportere velferdsordninger ut av landet. Det er derfor behov for å reforhandle EØS-avtalens bestemmelser knyttet til arbeids- og velferdsordninger.