Resepsjon i Ørskog kommune. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Kommunen

Det lokale selvstyret må styrkes ved å overføre viktige samfunnsoppgaver fra staten og fylkene til kommunene. En rekke kommuner har vedtatt å slå seg sammen for å møte denne utfordringen, men fortsatt er det mange kommuner som er for små til å møte innbyggernes behov og rettigheter.

Program 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Tilpasse og utjevne kommunenes inntektssystem etter objektive kriterier
  • Oppheve loven om eiendomsskatt
  • Erstatte fylkesmannsembeter med en forvaltningsdomstol
  • Gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver til kommunene
  • Fjerne fylkeskommunens, fylkesmannens og sametingets innsigelsesrett til kommunale plan- og arealvedtak
Individet må være utgangspunktet for all god politikk, og poenget med demokrati og markedsøkonomi er at enkeltmennesket skal ha makt og innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø.

Kommunene utgjør fundamentet i det lokale folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet og mulighet for innflytelse for befolkningen. Mye har imidlertid endret seg siden dagens kommune- og fylkesstruktur ble etablert, ikke minst teknologi, kommunikasjon og mobilitet.

Vi vil derfor at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres, og at de statlige overføringene baseres på et objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og kommunalt eierskap til en større andel av verdiskapningen i kommunen. I tillegg vil vi sikre 100 prosent finansiering av primæroppgavene gjennom statlig stykkpris. Fremskrittspartiet vil avvikle den usosiale eiendomsskatten som stadig flere kommuner pålegger innbyggere og næringsliv.

Det lokale selvstyret må styrkes ved å overføre viktige samfunnsoppgaver fra staten og fylkene til kommunene. En rekke kommuner har vedtatt å slå seg sammen for å møte denne utfordringen, men fortsatt er det mange kommuner som er for små til å møte innbyggernes behov og rettigheter. Derfor er det viktig at arbeidet med ny kommunestruktur fortsetter.

Stortinget må i perioden vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene.

Kommunal tjenesteproduksjon skal skje med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å optimalisere tjenesteproduksjonen. Fremskrittspartiets kommunepolitikere jobber for minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, service og JA-holdning i kommunene. Kommunene skal si ja til søknader fra innbyggere og næringsliv om de ikke har veldig god grunn til å si nei. Vi tar ombudsrollen alvorlig.

Vi er for konkurranseutsetting og utfordringsrett. Dette vil føre til økt oppmerksomhet rundt egne kostnader og kvalitet.