Ben og hund under forheng i stemmeavlukke. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Valgordningen

Vi vil legge ned fylkestingene og Sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet er bekymret for at valgdeltakelsen er lav. Det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, f.eks. hevet sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom strykning og kumulering.

Vi vil legge ned fylkestingene og Sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. En slik ordning vil gjøre det enklere for partiene å presentere sammenhengen i politikken på lokalt og nasjonalt nivå. Det gir også en mer effektiv valgordning når ressurser for gjennomføring av valg konsentreres til hvert fjerde år. En slik endring av valgordningen kan også bidra til å øke valgoppslutningen.

Fylkenes representasjon ved stortingsvalg bør avgjøres ut fra hvor mange stemmeberettigede som bor i hver valgkrets.