Kaldvalset elektrisk stål. Foto.

Kraftkrevende industri

Vi vil legge til rette for mer kraftkrevende industri i Norge, som for eksempel aluminium-, stål- og silisiumindustri, samt kraftkrevende datasentre.

Kraftkrevende industri (også kjent som kraftintensiv industri) er industri som krever mye elektrisk strøm i produksjonen. Eksempler på kraftkrevende industri er
 • Metallurgisk industri som produserer metaller og metallegeringer som aluminiumsbarrer og ferrosilisium 
 • Treforedlingsindustri som produserer papirmasse til avispapir, papp og kartong. 
Kjemiske prosesser ved høy temperatur gjør at det kreves mye energi.

Fakta
 • 76 516 GWh totalt energiforbruk i norsk industri og bergverk i 2016
 • 236 700 faste ansatte i industri og bergverk i 2016
 • Verdiskapingen i 2016 var på 223 milliarder kroner
 • Industriens investeringer var på 35 mrd. kr i 2016
Det er et kvalitetsstempel at norsk industri kan produsere på den mest klimaeffektive måten med hjelp av fornybar energi.


Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • at industrien har konkurransedyktige, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser
 • legge til rette for mer kraftkrevende industri i Norge, som for eksempel aluminium-, stål- og silisiumindustri, samt kraftkrevende datasentre
 • styrke Enovas satsing knyttet til kraftkrevende industri

Norge skaper store verdier basert på våre energiressurser. Disse ressursene gir grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping, og er en avgjørende innsatsfaktor for viktige deler av norsk industri og næringsliv for øvrig. Fremskrittspartiet vil legge til rette for at norsk industri kan dra økt nytte av våre fornybare ressurser i fremtiden.

Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for at industrien skal kunne få til økt verdiskaping i hele landet. Vi må legge til rette for at også nye typer kraftkrevende industri etableres i Norge. Eierskapet i fastlandsindustrien er mangfoldig og består av alt fra bedrifter eid av en privatperson, store private aksjeselskaper, selskaper der staten har en stor eierandel til selskaper eid av store internasjonale konsern. Det er avgjørende at alle ser på Norge som et godt land å investere i, slik at det kan skapes flere lønnsomme arbeidsplasser, økt verdiskaping og eksportinntekter sikres for fremtiden. Ved å ha tilgang til ren, fornybar og regulerbar kraft styrkes også industriens konkurransekraft. Store datasentre etableres i større grad i land der det er tilgang på ren energi. Dette gir Norge et fortrinn i konkurranse med andre land.

Skatt på arbeidende kapital må fjernes, da dette straffer norsk eierskap. Eiendomsskatten på maskiner i industri må avvikles.

Fastlandsindustrien utgjør en betydelig del av Norges verdiskaping og sysselsetter om lag 240 000 personer. Vi vil være garantisten for at industrien får opprettholdt forutsigbar krafttilgang. Vi vil bidra til å opprettholde industriens og private aktørers mulighet til å erverve inntil en tredjedel av kapitalen og stemmene i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper. Dette vil gi flere industriaktører mulighet til langsiktig forutsigbar tilgang til kraft, noe som igjen vil bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i industrien.

Enova har en nøkkelrolle for å bidra til å styrke industriens konkurransekraft i Norge. Derfor er det viktig at Enovas arbeid styrkes slik at de kan rette økt fokus på å støtte prosjekter i kraftkrevende industri. Enovas støtte har gitt store resultater hvor effektiviteten økes, samt at energibruken går ned. Aluminium og silisium vil være viktige vekstkomponenter innen kraftkrevende industri i årene foran oss. Derfor vil vi legge til rette for at mer av denne typen industri skal skape verdier og sysselsetting i Norge, fremfor i kullfyrte økonomier som for eksempel Kina eller India.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Enova har støttet en rekke nyskapende prosjekter i industrien, blant annet innen aluminiumsproduksjon, kobberproduksjon, biokullproduksjon og ny smelteverks¬teknologi som gjør det mulig med bruk av hydrogen i stedet for kull.

 • Det er i den nye avtalen lagt stor vekt på de muligheter for innovasjon som industrien har, og Enova kommer til å prioritere dette området også fremover.