Barnehagebarn. Illustrasjonsfoto.

Barnehage

Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke språkopplæringen i barnehagen
  • Kartlegge barnehagens betydning for integrering
  • At alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige
For Fremskrittspartiet er det viktig at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst. Familiene er selv best egnet til å ta avgjørelsen på hvorvidt barnet skal være hjemme i tiden før barnet begynner på skolen, eller om barnet skal begynne i barnehage.

Det er viktig at barnehagene tilbyr et pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi har tillit til at barnehagene selv vet best hvilket innhold som skal tilbys, hvor ulik pedagogisk tilnærming fra aktør til aktør er en styrke for barnehagemangfoldet. Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene.

Vi vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

God grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/barn-og-familie