Barnehagebarn. Illustrasjonsfoto.

Barnehage

Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • styrke språkopplæringen i barnehagen
  • kartlegge barnehagens betydning for integrering
  • at alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige

For Fremskrittspartiet er det viktig at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst. Familiene er selv best egnet til å ta avgjørelsen på hvorvidt barnet skal være hjemme i tiden før barnet begynner på skolen, eller om barnet skal begynne i barnehage.

Det er viktig at barnehagene tilbyr et pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi har tillit til at barnehagene selv vet best hvilket innhold som skal tilbys, hvor ulik pedagogisk tilnærming fra aktør til aktør er en styrke for barnehagemangfoldet. Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene.

Vi vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

God grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Ingen familier skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass.
  • Opprettet en foreldreportal med informasjon om barnehagene, og innført en nasjonal foreldreundersøkelse om barnehagene. Fylkesmannen har nå også mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager.

  • Innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra barnet er tre år. Familier med lav inntekt der foreldrene er med i introduksjonsordningen vil være omfattet av regelverket om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
  • Fra høsten 2017 får barn født i november rett til barnehageplass fra måneden de fyller ett år. Før var det kun barn født før 1. september som hadde rett til barnehageplass.

  • Tilskuddet til private barnehager har økt fra 96 til 100 prosent, og det er nå full økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

  • Styrket etter- og videreutdanning av barnehageansatte, og økt bevilgningene til andre kvalitetstiltak med 220 millioner for å gi flere ansatte barnehagefaglig kompetanse.