Ensomt barn på benk. Illustrasjonsfoto.

Barnevern

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • at barns rettigheter skal styrkes
 • erstatte fylkesnemndene med en forvaltningsdomstol
 • at det gjøres opptak av relevante samtaler i barnevernssaker
 • at fosterforeldre som blir dømt for vold eller overgrep, skal miste retten til å være fosterforeldre for alltid
 • at det skal være tilgang til elektronisk journal i barnevernet på lik linje som helsevesenet
 • sikre at personer som bistår barnevernet, ikke samtidig har roller i private barnevernsinstitusjoner
 • styrke fosterforeldrenes rettigheter

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik. Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det.

Vi ønsker å styrke barnevernet, og mener at det i kommuner med robuste barnevern bør skilles mellom myndighetsutøvelsen som foretar omsorgsovertakelser, og den øvrige delen som arbeider med forebygging og hjelpetiltak. I andre kommuner bør det søkes samarbeid for å ivareta en slik løsning.

Noen ganger vil det være nødvendig å ta barnet ut av hjemmet; først da trer barnevernet inn. Da handler det om å beskytte barns rettigheter, selv om det går på bekostning av de voksnes interesser og bekvemmelighet. Barnevernet skal alltid vurdere nærmeste familie og familiens nettverk som barnet allerede kjenner ved behov for fosterhjem. Barnet skal delta i og ha innflytelse på de beslutninger som angår dem. Barnevernet skal iverksette tiltak som sørger for å ivareta barnets rettigheter, samtidig som barnevernet forsikrer seg om at det tilbudet som blir gitt, er bedre enn det barnet kom fra.

Skifte av saksbehandlere innen familievern/barnevern bør være en rettighet for innbyggerne, da dette kan begrense saker om omsorgsovertakelse dersom det bare viser seg at samarbeidet er vanskelig.

For å ivareta rettssikkerheten for barn og deres familier bør en person utenfor barnevernet, og som ikke arbeider med saken, være tilstede under samtaler med barn som omhandler alvorlig vold eller seksuelt misbruk. Slike samtaler bør tas opp.

Barn med sammensatte problemer har behov for flere tjenester, og da må disse tjenestene samarbeide. Vi vil styrke både barnas og foreldrenes rettssikkerhet, samtidig som vi vil gi barna rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske. Vi vil oppheve den todelte ansvars- og finansieringsformen som barnevernet i dag er underlagt.

Fysisk og psykisk misbruk, herunder kjønnslemlestelse av barn, er alvorlige overgrep. Slikt misbruk må bekjempes med langt større ressurser enn hittil, og strafferammene må skjerpes. For å få stoppet kjønnslemlestelse er det viktigste tiltaket å innføre obligatoriske helkroppsundersøkelser for alle barn. Volds- og overgrepssaker mot barn skal alltid prioriteres.

For å sikre at alle diagnoser/funksjonshemninger blir ivaretatt, er det viktig at barnevernet ansetter personer med en bred variasjon i kompetanse.

Det skal gjøres opptak av relevante samtaler i barnevernssaker.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Regjeringen har lagt frem en barnevernsreform som skal gi kommunene større ansvar, større valgfrihet, økt kompetanse og bedre ledelse. Reformen satser på tidlig innsats og bedre hjelp og familiestøtte der barna bor.
 • Regjeringen har foreslått å lovfeste at kommunene skal vurdere fosterhjemsplassering i slekt og nettverk. Andelen barn som ved omsorgsovertakelser får nye fosterhjem i slekt og nettverk er økt fra 42% i 2013 til 50% i 2016.

 • Startet egen barnevernslederutdanning og gjennomgått og oppdatert bachelorutdanningene på feltet
 • Evaluert fylkesnemndene og sendt på høring forslag om egne spesialiserte domstoler for barnesaker.
 • Norge har ratifisert Haagkonvensjonen 1996 som styrker samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker.
 • Startet arbeid med å innføre nye godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for institusjonene i barnevernet
 • Regjeringen har startet forsøk med større oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i tre kommuner. Erfaringer fra forsøket skal bidra til gode endringsprosesser når ny ansvarsdeling skal innføres på nasjonalt nivå.
 • Innført rett for barnevernsbarn til å ha kontakt med sine søsken.
 • Barnevernet har fått mulighet til å pålegge flere former for hjelpetiltak for å kunne redusere antall omsorgsovertagelser.

  - Kompenserende tiltak som barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak og støttekontakt.

  - Omsorgsendrende tiltak som ulike former for foreldreveiledning og opphold i sentre for foreldre og barn.

  - Kontrolltiltak som tilsyn, urinprøver og meldeplikt.