Mor med barn. Illustrasjonsfoto.

Familien

Familien bør i større grad kunne tilpasse og organisere hverdagen ut fra den enkelte families behov.

Graf om midler til familievern 2013-2017

FrP satser på Familien:  Familievernet er et lavterskeltilbud for familier som har utfordringer. Familievernet har fått en historisk satsing de seneste fire årene.Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i mindreårige barns navn
 • at offentlige støtteordninger i større grad gis som skattefradrag
 • likestille godkjente omsorgsformer
 • at foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd
 • at samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag

For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.

Utgangspunktet og forutsetningen for ethvert familieforhold er at det bygger på frivillighet. Barn har rett til begge sine foreldre, og foreldrene må derfor ved samlivsbrudd likestilles i sine plikter og rettigheter.

Alle par har rett til å innrette seg på den måten de selv finner best. De som selv velger samboerskap som samlivsform, må også selv sørge for å sikre seg nødvendige rettigheter. Vi tar sterk avstand fra ekteskap som inngås under tvang.

Fremskrittspartiet ønsker at den enkelte fritt skal kunne disponere egne midler gjennom testamente uten begrensninger.

Fødselspermisjon og foreldrepenger skal videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett for begge foreldre.

Hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet og hvor lenge, bestemmes av foreldrene selv. Ved småbarnsadopsjon gjelder samme permisjonsregler som ved fødselspermisjon.

Familien bør i større grad kunne tilpasse og organisere hverdagen ut fra den enkelte families behov. Vi vil derfor i småbarnsperioden prioritere valgfrihet ved å legge til rette for et større mangfold av fleksible og alternative barnehager.

Statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert, og overføres øremerket fra staten til kommunene.

Det må skilles mellom barns skolegang og barns fritid. Skolefritidsordninger kan med fordel overlates til private tilbydere eller frivillige organisasjoner.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon er økt fra 35 263 kroner til 61 120 kroner, til foreldre som får barn uten å ha tjent opp rett til foreldrepenger.

 • Kontantstøtten er økt til 7500,- kroner per måned for å gi foreldre en større frihet i valg av omsorgsform i barnas andre leveår.
 • Familievernet er styrket med 128 millioner for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå og har gitt familievernkontorene større ansvar for å følge opp biologiske foreldre som mister omsorgen for sine barn.
 • Tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn ble styrket med 10 mill. kroner i 2015. Tilskuddsordningen er på om lag 29 mill. kroner i 2017.
 • Regjeringen har sørget for at flere barn kan delta på sosiale arenaer gjennom en historisk satsing på 193 millioner i en nasjonal tilskuddsordning.
 • Det er etablert tilskuddsordning på 18,5 millioner kroner for voldsutsatte barn.
 • Krisesentrene er styrket med særlig fokus på sårbare grupper.
 • Det er etablert en nasjonal alarmtelefon for barn i krise.
 • Vi har avviklet tidsfrister for å avklare farskapssaker.
 • Fedres mulighet til å beholde fedrekvoten etter et samlivsbrudd er styrket.
 • Har styrket bostøtten for barnefamilier og andre store husstander. Boutgiftstaket er økt med 900 kroner for alle. I tillegg er det økt med ytterligere 2 000 kroner for hvert husstandsmedlem fra og med det andre til og med det femte. Endringene har ført til at 73 000 husstander fikk utbetalt mer bostøtte.

 • Barns inntekt skal ikke ha noen betydning for om familien kan få bostøtte. Barn kan dermed beholde egen inntekt og slippe å forsørge sin familie. Det anslås at endringen innebærer at om lag 1500 barnefamilier får mer bostøtte i 2017.

 • Bostøtteordningen har siden 2009 hatt en systemsvakhet ved at satsene for å beregne bostøtte ikke har holdt tritt med prisstigningen. Fra 2017 skal satsene i regelverket årlig justeres i takt med prisstigningen.