Mor med barn. Illustrasjonsfoto.

Familien

Familien bør i større grad kunne tilpasse og organisere hverdagen ut fra den enkelte families behov.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i mindreårige barns navn
  • At offentlige støtteordninger i større grad gis som skattefradrag
  • Likestille godkjente omsorgsformer
  • At foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd
  • At samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag
For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.

Utgangspunktet og forutsetningen for ethvert familieforhold er at det bygger på frivillighet. Barn har rett til begge sine foreldre, og foreldrene må derfor ved samlivsbrudd likestilles i sine plikter og rettigheter.

Alle par har rett til å innrette seg på den måten de selv finner best. De som selv velger samboerskap som samlivsform, må også selv sørge for å sikre seg nødvendige rettigheter. Vi tar sterk avstand fra ekteskap som inngås under tvang.

Fremskrittspartiet ønsker at den enkelte fritt skal kunne disponere egne midler gjennom testamente uten begrensninger.

Fødselspermisjon og foreldrepenger skal videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett for begge foreldre.

Hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet og hvor lenge, bestemmes av foreldrene selv. Ved småbarnsadopsjon gjelder samme permisjonsregler som ved fødselspermisjon.

Familien bør i større grad kunne tilpasse og organisere hverdagen ut fra den enkelte families behov. Vi vil derfor i småbarnsperioden prioritere valgfrihet ved å legge til rette for et større mangfold av fleksible og alternative barnehager.

Statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert, og overføres øremerket fra staten til kommunene.

Det må skilles mellom barns skolegang og barns fritid. Skolefritidsordninger kan med fordel overlates til private tilbydere eller frivillige organisasjoner.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/barn-og-familie