Norsk flagg og Nato-logo som puslespill. Illustrasjon.

Alliansepolitikk og NATO

Norge bør være et aktivt medlem og delta på felles trening og øvelser med styrker fra øvrige medlemsland. NATO har gradvis økt oppmerksomheten mot nordområdene. Det er i Norges interesse å videreutvikle og styrke denne tendensen. Militære øvelser bidrar til fellesskap og koordinering militære strategier og kapasiteter. Vi ønsker derfor økt treningsaktiviteter i Norge.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Sikre fortsatt norsk medlemskap og innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora
  • Sikre en fortsatt sterk allianse med USA som vår næreste allierte
  • Sikre at allierte fortsatt benytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord
NATO er hjørnesteinen i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge bør være et aktivt medlem og delta på felles trening og øvelser med styrker fra øvrige medlemsland. NATO har gradvis økt oppmerksomheten mot nordområdene. Det er i Norges interesse å videreutvikle og styrke denne tendensen. Militære øvelser bidrar til fellesskap og koordinering militære strategier og kapasiteter. Vi ønsker derfor økt treningsaktiviteter i Norge.

Bilaterale forsterkningsavtaler vil også i fremtiden være en avgjørende del av norsk sikkerhetspolitikk. USA er Norges viktigste allierte. Det er derfor særlig viktig å videreføre og videreutvikle det strategiske partnerskapet med USA. Et viktig element i vårt partnerskap er fremskutt lagring av amerikansk militært utstyr og tilhørende avtaler. Det er også viktig å videreføre amerikansk trenings- og øvelsesvirksomhet i Norge, samt å ha et effektivt etterretningssamarbeid.

USA retter i større grad politisk og militær oppmerksomhet mot andre områder og reduserer blant annet sin tilstedeværelse i Europa. Dette medfører at vi i større grad selv må være forberedt på å ivareta vår sikkerhet.

Nordsjøstrategien, som omfatter Storbritannia, Nederland, Tyskland, Danmark og Norge, innebærer økt satsing på flernasjonale løsninger ved anskaffelser, drift og vedlikehold, kommando- og kontrollsystemer, opplæring, trening og øving, og operasjoner for alle forsvarsgrener. Dette samarbeidet er svært positivt, men må ikke gå på bekostning av vårt samarbeid med USA.

Utviklingen av forsvaret i våre naboland har også betydning for Norge. Til tross for at Sverige og Finland står utenfor NATO, deler de nordiske landene et felles sett med verdier, noe som gjør forsvarssamarbeid naturlig. Noe av samarbeidet gjøres innenfor rammen av NATOs Partnerskap for Fred (PfP), men det er også viktig å styrke det nordiske samarbeidet.