DNA. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Gen- og bioteknologi

Så lenge det er medisinsk og etisk forsvarlig, bør Norge være et foregangsland innenfor forskning og utvikling av gen- og bioteknologi.

Program 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • At norsk helsevesen skal være proaktiv i bruk av gen- og bioteknologi
  • Øke forskningsinnsatsen i Norge ytterligere
  • Opprette et ledende internasjonalt forskningssenter for stamcellebruk og anvendelse i Norge

Gen- og bioteknologi

Mange mennesker lever i dag lengre og har bedre liv takket være utviklingen innenfor gen- og bioteknologi. Fremskrittspartiet har en positiv holdning til mulighetene som åpner seg ved forskning og bruk av gen- og bioteknologi. Vi mener derfor at Norge ikke skal ha en strengere regulering enn andre land det er naturlig å sammenlikne med. Så lenge det er medisinsk og etisk forsvarlig, bør Norge være et foregangsland innenfor forskning og utvikling av gen- og bioteknologi.

Det bør opprettes et ledende internasjonalt forskningssenter for stamcellebruk og anvendelse i Norge, slik at bruken av stamcellebehandling derigjennom kan utvides til nye pasientgrupper.

Norge har strenge regler med hensyn til behandling av ufrivillig barnløshet. Dette fører til at metoder som tilbys i andre land, og som der er akseptert som medisinsk forsvarlig, ikke er en del av det norske behandlingstilbudet.

Det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far. Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent.

De mulighetene gen- og bioteknologi gir til å forbedre og utvikle menneskers liv, er positive så lenge dette skjer innenfor trygge, og vitenskapelig godkjente former.

Det bør være mulig å benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og ultralyd skal kunne brukes også før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig.

Organdonasjon

Fremskrittspartiet vil:

  • Øke transplantasjonskapasiteten ved Rikshospitalet
  • Sikre at man har faste donoransvarlige ved «donorsykehusene»

Fremskrittspartiet ser behov for økt fokus på organdonasjon. Fremtidens helsekort vil gi bedre muligheter for registrering av donorer. Vi bør satse mer på informasjonsarbeid om organdonasjon, og ordningen med donoransvarlig på «donorsykehus» bør utvikles og forsterkes. Likeledes må transplantasjonsavdelingen ved Rikshospitalet få økt kapasitet i takt med økt tilgang på donororgan.

Xenotransplantasjon

Fremskrittspartiet innser at behovet for materiale til transplantasjoner av organer vil øke, og er derfor positive til at det forskes for å kartlegge, og eventuelt forbedre, mulighetene til bruk av materiale fra dyr til transplantasjoner på mennesker i de tilfellene der dette blir mulig. Forskning og eventuelt utprøving av slik praksis forutsetter at også dyreetiske prinsipper ivaretas. Grundig vurdering av et offentlig oppnevnt fagpanel må avgjøre om nye metoder og prosedyrer er faglig og etisk forsvarlige.