Pillebrett- og bokser. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Legemidler

FrP har fire viktige mål for legemiddelpolitikken: Å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, at det skal være likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Noe av det Fremskrittspartiet har etterlyst er en systematisk gjennomgang av legemidler for beboere i sykehjem. De får ofte for mange legemidler og uheldige kombinasjoner av legemidler. Feilmedisinering kan føre til uheldige bivirkninger, at sykdommen blir forverret, at behandlingen ikke fungerer som den skal - og i verste fall at personen dør. Nå pålegges sykehjemmene endelig å gjennomgå medisinbruken for hver enkelt pasient.

Partiprogram 2017 - 2021

Norge har gjennom sine forskningsmiljøer og tilgang på kapital gode forutsetninger for å kunne ligge i forkant når det gjelder utprøvende medisin. Fremskrittspartiet skal være positive til private initiativtagere som bidrar med nye produkter på området som ikke tilbys av staten, for eksempel immunterapi og CyberKnife.

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke medisinsk forskning og utvikling
  • Holde egenandeler på et moderat nivå
  • At flere reseptfrie legemiddel kan selges i butikk
  • Sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler
  • Ta i bruk protonbehandling og opprette et fond for finansiering av kreftmedisiner
Egenandeler på legemidler må holdes på et moderat nivå, og reseptfrie legemidler må kunne selges i butikk.

Protonbehandling er en type strålebehandling som er mer presis enn den konvensjonelle behandlingen, og gir mindre senvirkninger. Det må opprettes protonsenter ved Radiumhospitalet som kan bidra til å sikre hele landets befolkning likeverdig kreftbehandling. På sikt bør det etableres protonsentre ved universitetssykehusene. Det bør opprettes et fond for finansiering av kreftmedisiner.

Antallet pasientgrupper som tilbys bruk av cannabis som en del av behandlingen, bør utvides. Dagens system er også svært byråkratisk, slik at mange som ønsker ikke får dette tilbudet. Pasienter som vil kunne ha nytte av cannabis i behandlingen, kan ha f.eks. MS, Parkinson, kreft osv.