Pillebrett- og bokser. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Legemidler

FrP har fire viktige mål for legemiddelpolitikken: Å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, at det skal være likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Noe av det Fremskrittspartiet har etterlyst er en systematisk gjennomgang av legemidler for beboere i sykehjem. De får ofte for mange legemidler og uheldige kombinasjoner av legemidler. Feilmedisinering kan føre til uheldige bivirkninger, at sykdommen blir forverret, at behandlingen ikke fungerer som den skal - og i verste fall at personen dør. Nå pålegges sykehjemmene endelig å gjennomgå medisinbruken for hver enkelt pasient.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • styrke medisinsk forskning og utvikling
 • holde egenandeler på et moderat nivå
 • at flere reseptfrie legemiddel kan selges i butikk
 • sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler
 • ta i bruk protonbehandling og opprette et fond for finansiering av kreftmedisiner
Norge har gjennom sine forskningsmiljøer og tilgang på kapital gode forutsetninger for å kunne ligge i forkant når det gjelder utprøvende medisin. Fremskrittspartiet skal være positive til private initiativtagere som bidrar med nye produkter på området som ikke tilbys av staten, for eksempel immunterapi og CyberKnife.

Egenandeler på legemidler må holdes på et moderat nivå, og reseptfrie legemidler må kunne selges i butikk.

Protonbehandling er en type strålebehandling som er mer presis enn den konvensjonelle behandlingen, og gir mindre senvirkninger. Det må opprettes protonsenter ved Radiumhospitalet som kan bidra til å sikre hele landets befolkning likeverdig kreftbehandling. På sikt bør det etableres protonsentre ved universitetssykehusene. Det bør opprettes et fond for finansiering av kreftmedisiner.

Antallet pasientgrupper som tilbys bruk av cannabis som en del av behandlingen, bør utvides. Dagens system er også svært byråkratisk, slik at mange som ønsker ikke får dette tilbudet. Pasienter som vil kunne ha nytte av cannabis i behandlingen, kan ha f.eks. MS, Parkinson, kreft osv.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Automatisk tilbakebetaling ved kostnader over egenandelstak.

 • Endret loven slik at helsesøstre og jordmødre skal kunne skrive ut alle typer prevensjon til kvinner over 16 år.

 • Fjernet forbud mot nettapotek.

 • Femdoblet bagatellgrensen fra fem til 25 millioner kroner, som betyr at flere legemidler kan godkjennes for forhåndsgodkjent refusjon uten å måtte behandles i statsbudsjettet. Endringen har ført til godkjenning av flere nye legemidler, som om lag 14 000 pasienter er anslått å kunne få tilgang til.

 • Krever at sykehjemmene gjennomgår medisinbruken til de eldre.

 • Lagt frem en legemiddelmelding med fokus på behovet for riktigere bruk av legemidler, involvering av brukere og pasienter, oppdatert kunnskap, tilgjengelighet og finansiering, samt behov for forskning og innovasjon.