Frustrert mann på benk med hodet i hendene. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Psykisk helse

FrP vil styrke tilbudet innen psykisk helse.

Fremskrittspartiet mener tilbudet innen psykisk helse må styrkes. Vi mener forebygging og tidlig innsats svært viktig. For å lykkes med arbeidet med psykisk helse er vi avhengige av at enkeltindivider blir sett og lyttet til. Derfor er økte bevilgninger innenfor dette feltet helt nødvendig.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi prioriterer derfor en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient.

Fremskrittspartiet vil:

  • Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere
  • Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten
  • Sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet
  • Sikre psykologtjenesten i kommunene
  • Styrke tilbud om psykiatriambulanser
  • Ha en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien
Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom, bør behandles utenfor institusjon gjennom tett faglig oppfølging. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har behov for institusjonsopphold. Personer med langvarige alvorlige psykiske sykdommer skal ha anledning til å ha åpen plass på psykiatrisk institusjon.

Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere bruk av tvang og tung medisinering i psykiatrien. I dag nedprioriteres tidlig oppfølging og behandling av kommunene, fordi de økonomiske rammene er for små. Derfor er det nødvendig med en endring av finansieringssystemet slik at pengene følger den enkelte pasient til behandlingsstedet og på denne måten sikre pasientens grunnleggende rettigheter.

Det må være en selvfølge at både private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes i behandlingsforløpet, både for å redusere ventetidene og for å få på plass mangfoldet og en sunn konkurranse basert på kvaliteten i tjenestene som pasientene skal motta.