Kne i behandling. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Rehabilitering

Fremskrittspartiet vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet.

Helse- og omsorgstjenesten skal ikke bare behandle sykdom. Det er en vel så viktig oppgave er å gi den enkelte mulighet til å mestre eget liv og håndtere ulike påkjenninger. For FrP er det et viktig mål at pasienter skal få mest mulig oppfølging i eget hjem. For å få til dette må samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten fortsatt styrkes.

Det skal være den enkeltes egne mål og ressurser som skal være utgangspunktet for helsehjelpen som gis og rehabilitering må ses i et livsløpsperspektiv.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Øke rehabiliteringskapasiteten
  • Likestille offentlige og private tilbydere
  • Satse på forebygging og tidlig innsats
  • Etablere forebyggende tiltak for senskader ved alvorlige diagnoser som kreft

Fremskrittspartiet vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. Det økonomiske ansvaret for rehabiliteringstjenestene skal ligge hos staten, mens pasienten selv i samråd med sin lege skal kunne velge mellom institusjoner som kan gi det nødvendige tilbudet. Statlig finansiering skal gjelde uavhengig av om tilbudet er offentlig eller privat.

For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren er det viktig å se rehabilitering i sammenheng med andre tjenester innen sektoren. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å dempe behovet for behandlings- og rehabiliteringstjenester. Det må sikres et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, slik at rehabiliteringsplasser ikke blir benyttet til langtidsliggende sykehjemspasienter.

Videre bør flere kommuner stimuleres til å tilby rehabilitering i utlandet for pasienter som kan ha nytte av dette.