Skje og sprøytespiss. Brukerutstyr. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Rusomsorg

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge.

Å legge til rette for gode oppvekstvilkår blant barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Det er viktig å drive forebyggende arbeid samtidig som man tar vare på dem som har havnet i et liv i rus.

I regjering sørget vi for at Narkotikaprogrammet, som sørger for at narkomane dømmes til behandling fremfor fengsel, har blitt en landsdekkende ordning. Programmet er en alternativ straffereaksjon til ubetinget fengsel rettet mot rusmiddelmisbrukere som begår kriminalitet knyttet til sitt misbruk. Den domfelte skal gjennomgå et rehabiliteringsprogram med individuelt tilpasset innhold, som for eksempel utdannings- og arbeidstiltak og behandling i helsetjenesten. Ordningen vil kunne redusere tilbakefall til ny kriminalitet og gi økt livskvalitet for en særlig tungt belastet gruppe.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge.

Rusmiddelavhengighet er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Blant disse er psykiske lidelser. Vi vil derfor sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser.

Fremskrittspartiet vil:

  • Styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk
  • Ansvarliggjøre den enkelte til å bidra med å løse sin egen situasjon
  • Bruke ledig kapasitet blant offentlige og private for å behandle rusmisbruk
  • Utvide bruk at av vaksinen Naltrekson
  • Utvide bruken av Nalokson nesespray til nasjonal ordning for å behandle overdoser
  • Øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere
Alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruket, skal få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag.

Vi vil ta i bruk all offentlig og privat kapasitet for å redusere de lange ventelistene innenfor norsk rusomsorg. Det er derfor nødvendig at staten har finansieringsansvaret for rusomsorgen slik at rusmisbrukerne ikke blir kasteballer i hjelpeapparatet. Tildeling av behandlingskontrakter bør skje på bakgrunn av kvalitet i tilbud, resultatoppnåelse og at man sikrer en bredde i behandlingstilbudet.

Det må sikres et helhetlig behandlingsforløp for rusavhengige, som også inkluderer oppfølging i kommunen. For å lykkes må det være en helhetlig behandlingskjede med avrusning, behandling og ettervern. Den enkelte rusmisbruker skal få tildelt en koordinator som skal bidra med hjelp og støtte under hele behandlingsforløpet.

Personer uten bosted eller boevne må få nødvendig oppfølging i forbindelse med rehabilitering. Det må etableres akutte alternative botilbud for de som har behov for dette.

Noen rusmiddelmisbrukere får i dag tilbud om hjelp til nedtrapping av bruken av tunge narkotiske stoffer gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rehabiliteringsdelen av dette hjelpetilbudet skal bedres.

Fremskrittspartiet sier nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR.

Den beste løsningen for å få folk ut av rusmiddelmisbruket er gjennom frivillig avrusning og rehabilitering. I enkelte tilfeller er likevel bruk av tvang nødvendig for å få rusmisbrukerne inn i behandlingsopplegget.