Smilende kvinne bak to glass med drikke. Illustrasjonsfoto.

Alkohol og tobakk

Fremskrittspartiet tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og til sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former. Den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Liberalisere alkohollovgivningen
  • Oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker
  • Sikre et tilfredsstillende kontrollsystem for omsetning av alkohol
  • Sette aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer lik myndighetsalderen
  • Redusere avgiften på alkohol og tobakk til nivået hos våre naboland for å unngå handelslekkasje og smugling
  • Ikke avgiftsbelegge e-sigaretter som tobakk
  • Fjerne regulering av åpnings- salgs- og skjenketider
  • Reversere påbudet om bruk av såkalt «plain packaging» på tobakksprodukter
Dagens høye avgifter og omfattende reguleringer på salg av alkohol fører til smugling og ulovlig produksjon. Fremskrittspartiet tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og til sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former. Den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger.

Vi erkjenner at overdreven bruk av tobakk og alkohol kan føre til alvorlige helseproblemer og er tilhengere av offentlig informasjon om skadevirkninger. Vi vil likevel motsette oss byråkratiske tiltak som tar sikte på å hindre at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter.

Vi mener det må være lov å markedsføre alle produkter som lovlig kan omsettes i Norge.

Røyking er skadelig, både for den som røyker og andre rundt. Samtidig er voksne mennesker ansvarlige for eget liv. Dagens røykelov griper for langt inn i privatlivets sfære. Derfor ønsker vi en gjennomgang av dagens røykelov med sikte på å unngå utilsiktede virkninger.