Lasteskip med containere. Illustrasjonsfoto.

Frihandel

Norske tollsatser og beskyttelsesregimer bør gradvis fjernes/reduseres. Det bør innføres nulltoll for MUL-land (de ca. 50 svakest utviklede landene), reduserte tollsatser for u-land, og økt grense for tollfri import.

I dag har verdenshandelen stor betydning for velferdsnivået i Norge. Dette landet spiller en særlig viktig rolle i eksport av olje, gass og fiskeri. Vi har store ressurser og nyter stor velstand, men internasjonal konkurranseevne er avgjørende for handelsnæringen.

Norges velstandsutvikling er avhengig av gode rammer for eksport av varer til andre land. Likevel er ikke norske ønsker om globale tollreduksjoner gjensidig. Andre land som vil selge varer til oss blir møtt med importbarrierer og beskyttelsestiltak i verdenstoppen. I verste fall kan en slik politikk føre til at norske produkter blir vanskeligere å få solgt, fordi det ofte vil være slik ta dersom Norge innfører toll på et annet lands produkter så vil dette landet innføre toll på norske produkter. Samtidig betyr det at Norge bidrar til effektivt å stenge ute mange av verdens fattigste land, og dermed hindrer dem i å ta del i den velstandsutviklingen som handel fører til.

Handel er et viktig verktøy for å få i gang produktivitetsvekst, effektivisering og innovasjon. Dagens tollsystem fører dessverre til at kapital blir anvendt på en ineffektiv måte sammenlignet med et system med frihandel, der man drar fordel av forskjellige land.

En stor utfordring er at varer på vei til Norge møter en vegg av særregler og tollkrav. Disse handelshindringene er både ufornuftige og urettferdige.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • At norske tollsatser og beskyttelsesregimer fjernes over tid
  • Fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler
  • Fjerne tollsatser for MUL-land samt redusere tollsatsene for andre U-land. intensivere arbeidet med å skaffe frihandelsavtaler med store markeder, som f.eks. India, Kina, USA og Brasil osv.
  • Fjerne norsk industritoll
  • Bruke internasjonale forhandlinger til å sikre markedsadgang for videreforedlede norske fiskeprodukter
Varer på vei til og fra Norge møter i dag en vegg av særregler og tollkrav. Disse handelshindringene er både ufornuftige og konkurransevridende.

Høye tollsatser og beskyttelsesregimer fører til at varer blir dyrere for forbrukere. Spesielt på matområdet er tollsatsene høye, men også på andre områder bidrar høye tollsatser til dårligere tilbud og dyrere varer for forbrukere og næringsliv. I tillegg kommer et fordyrende og komplisert regelverk.

Høye tollsatser stenger mange fattige land ute fra velstandsveksten vi selv har opplevd gjennom handel.

Handel er et verktøy for å få i gang produktivitetsvekst, effektivisering og innovasjon. Dagens tollsystem fører dessverre til at kapital blir anvendt på en ineffektiv måte sammenlignet med et system med frihandel der man drar fordel av forskjellene mellom land. Selv om de aller fattigste landene (MUL) har toll- og kvotefri adgang til det norske markedet for alle varer, blir andre fattige land møtt med høye tollsatser. Det er en kjensgjerning at det viktigste virkemiddelet for å få land ut av fattigdom, er handel.

Norske tollsatser og beskyttelsesregimer bør derfor gradvis fjernes/reduseres. Det bør innføres nulltoll for MUL-land (de ca. 50 svakest utviklede landene), reduserte tollsatser for u-land, og økt grense for tollfri import.