Drone. Illustrasjonsfoto.

Gründerpolitikk

Fremtidens arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Knoppskyting og nyetableringer må stimuleres. Vi vil derfor legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres.

Gode idéer og mennesker som tør å satse på egne ressurser er avgjørende for fremtidig utvikling og innovasjon.

Innovasjon handler om å skape noe nytt og noe som er bedre. Satsing på nytenking er derfor helt avgjørende for vekst og utvikling. Fokus på innovasjon er en forutsetning for nye arbeidsplasser i fremtiden. 

Det er imidlertid vanskelig å starte for seg selv. Skatter og avgifter og andre økonomiske krav gjør at mange må gå gjennom en rekke hindre for å kunne opparbeide seg tilstrekkelig kapital for å kunne starte egen bedrift. Nyskapning og innovasjon handler om mer enn oppstart av bedrifter basert på enkeltideer. Det er derfor trist at nytenkning kan bli møtt med hindre som reduserer enkeltmenneskers evne til å realisere ideene sine. 

Facebook, Snapchat, Twitter, Apple og IBM er alle produkter av enkeltideer. Dette er selskap som har revolusjonert verden og skapt store verdier og arbeidsplasser. Dette understreker viktigheten av å satse på enkeltmenneskers ressurser og ideer til innovasjon og utvikling.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • at grensen for halvårlig innrapportering av moms økes til 10 millioner kroner
 • heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører
 • forenkle krav til HMS for små bedrifter
 • tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter
 • innføre et ROS- og ROT-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet
 • forsterke katapultordningen
 • motivere det offentlige til å gjøre innovative innkjøp
 • gjøre det enkelt å starte egen bedrift

Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Derfor vil Fremskrittspartiet ha bedre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.

Det må gjøres lettere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig momsoppgave (merverdiavgiftsoppgave), og dagens maksimalnivå med en omsetning på en million kroner bør økes.

FrP vil innføre et såkalt ROS- (renhold, omsorg og servicearbeid) og ROT-fradrag (rehabilitering, ombygging og tilbygg) for utførelser av tjenester i hjemmet, etter modell fra ordningen i Sverige. Dette vil både bidra til å bekjempe svart arbeid og å gjøre den samlede ressursbruken i samfunnet mer optimal.

Det er viktig at små og mellomstore bedrifter får mulighet til å selge sine nyutviklede varer og tjenester til det offentlige.

Fremtidens arbeidsplasser skapes – de vedtas ikke. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Knoppskyting og nyetableringer må stimuleres. Vi vil derfor legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres. Skatte- og avgiftspolitikken skal brukes aktivt for å sikre gründere gode rammevilkår og finansiering. I tillegg må det statlige virkemiddelapparatet endres, slik at gode ideer og produkter sikres støtte og finansiering, uavhengig av hvor i landet de skapes.

For å sikre innovasjon og forskning skal det innføres et skattefradrag som stimulerer til at bedrifter og privatpersoner investerer kapital i utvikling av ny teknologi, herunder bioøkonomien. Et slikt skattefradrag skal rettes inn mot egenkapitalinnskudd i små og mellomstore bedrifters tidlige utviklingsfase. 

Norge trenger et Innovasjon Norge eller annet organ med tilsvarende oppgaver som rendyrker sin profil på feltet nyskapning og innovasjon fremfor å tilby støtte til investeringstiltak i tradisjonelle næringer som best kan ivaretas av andre instanser.

Av hensyn til nyskaping er det viktig å gjøre det enklere å starte og drive enkeltpersonforetak. Det kan gjøres blant annet ved å forenkle skatteleggingen av enkeltpersonforetak, styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og gjøre MVA-rapporteringen enklere. For å stimulere til økt gründervirksomhet ønsker vi også å åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år eksempelvis ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år. Programmer som Ungt Entreprenørskap bør styrkes.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er styrket med 238 millioner kroner fra 2013-2017.

 • Styrket næringsrettet forskning og innovasjon med 3 milliarder kroner siden vi tiltrådte.

 • Etablerertilskuddsordningen er styrket med 148 millioner kroner i perioden 2013-2017. Den er i dag på 228 millioner og er rettet mot bedrifter i tidlig fase.

 • Forskningsrådets program Forny2020 er økt med 140 millioner kroner. Programmet skal hjelpe til med å få forskning ut i markedene for kommersialisering.

 • I 2014 ble et helt nytt klyngeprogram i iverksatt. Programmet fikk 3 klyngenivåer; Arena, NCE og det nye nivået - Global Centres of Expertise (GCE). I 2017 er rammen samlet styrket med 30 millioner kroner.

 • Vi har styrket og prioritert de landsdekkende, brede ordningene i Innovasjon Norge. Det er gjort endringer i loven som tydeliggjør styrets ansvar for å tilpasse virksomheten til ulike behov i næringslivet og i regionene.

 • Innovasjon Norge forenkler nå saksbehandlingen og søknadsprosessen og øker tilgjengeligheten gjennom nettbaserte tjenester i hele landet og i utlandet.

 • Det er forslått en ordning som gir personlige skatteytere fradrag for investeringer på opptil 500 000 kroner årlig i kvalifiserte aksjeselskap i oppstartsfasen. 

 • Vi la i 2016 frem en gründerplan med over 400 ekstra millioner til gründertiltak.

 • Mjøteknologiordningen er økt med 274 millioner kroner i perioden for uttesting og kommersialisering av nye, grønne teknologiske løsninger.

 • Det er etablert en presåkornfondordning for å hjelpe bedrifter i tidlig fase. Det er bevilget 50 millioner kroner til det i 2017.

 • Tilgangen på såkornkapital er forbedret. Det er i stortingsperioden bevilget kapital til statlig deltagelse i fire såkornfond, med til sammen 575 millioner kroner i statlig kapitalinnskudd.

 • Skattefunnordningen er utvidet ved å øke beløpsgrensen for egenutført og innkjøpt FoU, samt økning i timesatsen. Det samlede skattefradraget gjennom skattefunn anslås å ha doblet seg siden 2013, fra 1,5 milliarder kroner i 2013 til 3,2 milliarder kroner i 2017.