Fem personer i møte. Illustrasjonsfoto.

Næringsliv

Hovedoppgaven i næringspolitikken er å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet. Alle skal i utgangspunktet ha anledning til å etablere en ny bedrift uten tillatelse fra det offentlige eller fra private organisasjoners side. Vi vil derfor arbeide for å fjerne og forenkle byråkratiske lover og bestemmelser som hindrer dette.

Myndighetenes viktigste oppgave i næringspolitikken er å legge til rette for næringsutvikling som gir arbeidsplasser og velferd. Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskaping i næringslivet. Forutsigbarhet og langsiktighet hva gjelder rammebetingelsene er av sentral betydning i en aktiv verdiskapingspolitikk. Alle skal i utgangpunktet ha anledning til å etablere en ny bedrift uten tillatelse fra offentlige eller det private. Fremskrittspartiet er motstander av at byråkratiske lover og bestemmelser skal hindre mennesker i å satse på egne idéer og drive verdiskaping.

Makten til næringenes virksomhet skal ligge mer hos driver enn hos politikere. Politisk styring hemmer bedrifters langsiktige tenkning og verdiskaping. Alle bransjene skal også kunne drive sine virksomheter basert på fri konkurranse. Dette skaper de beste samfunnsmessige løsningene. 

Markedet og ikke det offentlige skal legge til rette for hva som er gunstig for næringene å drive med og hvem som er kunden. Det offentlige skal legge færre retningslinjer for hvordan bedrifter eller andre næringer skal drive.


Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • gjøre det enkelt å starte egen bedrift
 • ha færre og enklere innrapporteringer til det offentlige
 • redusere det offentlige eierskapet
 • redusere den politiske innblandingen i bedriftenes hverdag
 • sørge for at offentlige incentivordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet
 • forenkle tilgangen til høykompetent internasjonal arbeidskraft
 • bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringslivet
 • utvide GIEKs virkemiddelapparat til å også kunne omfatte store fiskefartøy og andre større typer fartøy

Fremskrittspartiet vil føre en næringspolitikk som stimulerer videre utvikling av næringer der hvor Norge har historiske og naturlige fortrinn.

Hovedoppgaven i næringspolitikken er å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet. Alle skal i utgangspunktet ha anledning til å etablere en ny bedrift uten tillatelse fra det offentlige eller fra private organisasjoners side. Vi vil derfor arbeide for å fjerne og forenkle byråkratiske lover og bestemmelser som hindrer dette.

Alle bransjer skal drive næringsvirksomhet basert på prinsippet om fri konkurranse, fordi dette også i praksis gir de beste samfunnsmessige løsningene.

Dagens utstrakte offentlige eierskap konsentrerer makt og innflytelse på få hender. Politisk styring av bedrifter hemmer langsiktig tenkning og verdiskaping. Når det offentlige både skal overvåke, regulere og tjene penger i det samme markedet, vil det dessuten skje en rolleblanding som kan føre til forskjellsbehandling av aktører. En målsetting i vår økonomiske politikk er derfor å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører. Som eksempler kan her nevnes statens direkte og indirekte eierskap i selskaper som SAS, Bring og NSB.

Når statlig eierskap utøves av regjeringen, via statsråder eller statsrådens valgte representant, kan det føre til misbruk av markedsmakt og skape usikkerhet om hensikten er politisk eller økonomisk gevinst. Så lenge eierskapet er direkte politisk styrt, og ikke skilt ut i en fondsmodell med profesjonell forvaltning, må det for alle statlige bedrifter bli gjort klart om eierskapet har et politisk styringsformål eller et finansielt avkastningsformål. Vi ønsker derfor å samle det statlige eierskapet i størst mulig grad til ett departement.

Med stadig sterkere internasjonal konkurranse om rammebetingelser, samt mer mobil kapital, er det viktig å føre en næringspolitikk som gjør det lønnsomt og attraktivt for bedrifter å drive sin virksomhet i og fra Norge. Vi vil sørge for løsninger der staten oppmuntrer private investorer til å satse risikokapital på teknologiutvikling og kompetanseheving.

Norsk næringsliv må videreutvikles basert på nasjonens naturressurser. Det er lange tradisjoner for at naturressursene eies av fellesskapet, mens materiell rikdom skapes ved at ressursene utnyttes av ansvarlige bedrifter med gode konsesjonsregler og fornuftig beskatning. Vi vil sikre fortsatt nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Samtidig bør vi i større grad la private bedrifter konkurrere mot statlige bedrifter slik at naturressursene foredles av de aktører som er best, ikke bare de som er offentlig eid.

Virkemiddelapparatet for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), som stiller garantier for eksport av norske varer og tjenester, bør også omfatte produksjon av store fiskefartøy og andre større typer fartøy.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Ført en ansvarlig økonomisk politikk som gjør pengepolitikken effektiv. Svakere krone har gitt betydelig bedret konkurranseevne for norske bedrifter.

 • Regjeringen har ført en kraftfull innsats for arbeid og aktivitet for å bekjempe ledigheten og øke sysselsettingen. Dette gir nå resultater. Ledigheten er på vei ned, veksten er på vei opp og det skapes flere jobber.

 • Lagt frem en bioøkonomistrategi for å utnytte ressursene optimalt og skape nye arbeidsplasser.

 • Gjennomført forenklinger som sparer næringslivet for omkring 12,5 mrd. kroner. 


 • Forenklet oppfølging av sykemeldte ved lange fravær med færre skjema og møter.

 • Oppgaveregisteret i Altinn har fått en ny digital løsning for registrering som erstatter den tidligere papirbaserte løsning. Dette vil være en betydelig forenkling for næringslivet og ivaretar prinsippet om å levere data ”kun en gang”.

 • Rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk gjøres nå månedlig i ett elektronisk skjema i stedet for i fem skjemaer med forskjellige frister til flere etater.

 • Regjeringen har styrket det private norske eierskapet gjennom blant annet å redusere formuesskatten og forenkle for næringslivet og dermed gjøre det enklere å eie bedrift i Norge.

 • Styrket næringsrettet forskning og innovasjon med 3 milliarder kroner siden vi tiltrådte.

 • Utvidet GIEKs tilbud til også å omfatte eksportrelaterte investeringer i Norge og på den måten styrke industrien og fremme økt eksport fra Norge.

 • Lagt frem en havstrategi for å styrke havnasjonen Norge.

 • Lagt frem en industrimelding for å møte fremtidens utfordringer og muligheter i industrien.

 • Det er satt av 50 millioner til testsentre for næringslivet (katapult).

 • Lagt frem en reiselivsmelding for flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i reiselivet.

 • Oljeprisfallet har ført til 45 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen enn i 2013. Regjeringen har ført en svært offensiv politikk, og det har blitt om lag 60 000 flere sysselsatte i andre jobber i privat sektor.

 • Redusert det totale skatte- og avgiftstrykket med 22,4 milliarder kroner.

 • Regjeringen har innført nøytral merverdiavgift i staten og for helseforetakene slik at flere private tilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.