Reinsdyr. Illustrasjonsfoto.

Reindrift

Reindrift må behandles som annen næringsvirksomhet, også når deg gjelder regler for investerings- og driftsmidler. Næringen bør utøves så fritt som mulig, og det offentlige ansvar bør begrenses til en fornuftig ressursforvaltning av offentlige beitemarker.

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Derfor er det viktig at næringen har gode og forutsigbare rammebetingelser.

I Norge har reindriften sitt opphav hos den samiske befolkningen. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Redusere byråkratiet overfor reindriftsnæringen
  • Likebehandle reindriftsnæringen og andre næringer
  • Arbeide for en fornuftig og forutsigbar ressursforvaltning av offentlige beitemarker
  • Gradvis redusere subsidier til reindrift
  • At årstidsbeiter for rein innlemmes i det enkelte sommerbeitedistrikt
Reindrift er en viktig næring i flere områder. Fremskrittspartiet vil stimulere til effektiv produksjon av norsk reinkjøtt og styrke reindriftens konkurranseevne, slik at næringen blir basert på markedsøkonomiske prinsipper, som landets øvrige næringer. Vi vil liberalisere regelverket for mobile slakterier for å sikre en bærekraftig forvaltning av reinstammen.

Reindrift må behandles som annen næringsvirksomhet, også når deg gjelder regler for investerings- og driftsmidler. Næringen bør utøves så fritt som mulig, og det offentlige ansvar bør begrenses til en fornuftig ressursforvaltning av offentlige beitemarker. Sametinget skal ikke overta forvaltningen av reindriftsavtalen.

Tap av reinsdyr på beite ved rovdyrangrep har etter hvert blitt et stort problem for reindriftsnæringen. Forvaltning av rovviltbestanden må sikres på lokal basis.