Oljeplattform. Illustrasjonsfoto.

Verdiskapning

Kommuner som aktivt legger til rette for næringsutvikling, bør få igjen for dette gjennom selskapsskatten. Dette bør skje på en slik måte at ikke alle midlene fra selskapsskatten havner i den kommunen hvor hovedkontoret ligger, men at en forholdsmessig riktig del tilfaller kommuner hvor verdiskapingen faktisk finner sted.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • forenkle offentlig forvaltning, lover og regler
 • hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning
 • at søknader og henvendelser til det offentlige skal besvares innen fastsatte tidsfrister
 • vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune

Norge har en desentralisert næringsstruktur. En stor del av verdiskapingen skjer utenfor sentrale strøk. Gjennom generelle rammebetingelser må det legges til rette for at verdiskaping også skal kunne skje i distriktene, samt at verdiene i større grad må kunne beholdes der de skapes. 

Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for at industrien skal kunne få til økt verdiskaping i hele landet. Vi må legge til rette for at også nye typer kraftkrevende industri etableres i Norge. Ved å ha ren, fornybar og regulerbar krafttilgang styrkes også industriens konkurransekraft. Store datasentre etableres i større grad i land der det er tilgang på ren energi. Dette gir Norge et fortrinn i konkurranse med andre land. 

Kommuner som aktivt legger til rette for næringsutvikling, bør få igjen for dette gjennom selskapsskatten. Dette bør skje på en slik måte at ikke alle midlene fra selskapsskatten havner i den kommunen hvor hovedkontoret ligger, men at en forholdsmessig riktig del tilfaller kommuner hvor verdiskapingen faktisk finner sted.

En av de viktigste utfordringene for næringslivet i distriktene knytter seg til samferdsel. Transport av varer til kunder og markeder er en betydelig utfordring jo lenger vekk man kommer fra viktige havner og byer i Norge. Derfor er det behov for økt utbygging av infrastruktur i hele landet.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Redusert skatter og avgifter, herunder formueskatten, med over 22 milliarder siden 2013.

 • Forenklet generasjonsskifter i bedrifter ved å fjerne arveavgiften.

 • Redusert selskapsskattesatsen fra 28 til 24 prosent. Satsen skal videre ned til 23 prosent.

 • Gjennomgått og forbedret skattemessige avskrivingsregler.

 • Etablerertilskuddsordningen er styrket med 148 millioner kroner i perioden 2013-2017. Den er i dag på 228 millioner og er rettet mot bedrifter i tidlig fase.

 • Styrket næringsrettet forskning og innovasjon med 3 milliarder kroner.

 • Styrket petroleumsforskningen gjennom Norges forskningsråd fra et årlig nivå på om lag 260 millioner kroner til om lag 380 millioner kroner i 2017.

 • Har tildelt til sammen 231 utvinningstillatelser i de modne områdene på norsk sokkel.

 • Bidrar til mer verdiskapning basert på naturverdiene, blant annet gjennom støtte til næringsprosjekter i fjellområdene og ved å utarbeide merkevare- og besøksstrategier for nasjonalparkene.

 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-ordningen) er blant annet styrket med 40 mill. kroner fra og med 2016 og det er opprettet åtte nye sentre i 2016.

 • Lagt frem en reiselivsmelding for flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i reiselivet.