Rustet tønne i eng. Illustrasjonsfoto.

Naturvern og friluftsliv

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses lokalt ved anvendelse av lover og forskrifter, samt lokale forhold.

17 prosent av Norges fastlandsareal er vernet, hvorav nasjonalparker utgjør cirka 9,6 prosent, landskapsvernområder cirka 5,4 prosent., og naturreservater cirka 1,7 prosent. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall naturminner, men disse har svært begrenset arealomfang. 

På Svalbard er nesten 65 pst. av arealet vernet, 41 pst. som naturreservat og nesten 24 pst. som nasjonalparker.

Norge har 44 nasjonalparker, hvorav 37 ligger i Fastlands-Norge med et samlet areal på 25.000 km2 og 7 nasjonalparker på Svalbard på til sammen 14.500 km2.

Jakt er både en friluftslivsaktivitet til glede for jegere og en måte å regulere viltbestander på. Ofte skiller vi mellom småviltjakt og storviltjakt. All jakt skal gjennomføres slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Halvparten av alle voksne i Norge fisker én eller flere ganger i året. Fritidsfiske i sjøen er en del av allemannsretten, mens grunneier har fiskerettighetene i ferskvann. Fritidsfiske betyr mye for trivselen i nærmiljøet, og kan gi betydelige inntekter til rettighetshavere og lokalsamfunn.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark
 • at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag
 • sikre tilstrekkelig tilgang til strandsonen for allmennheten
 • at det i hovedsak er offentlig eide naturområder som vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private
 • at ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning
 • tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming
 • at forvaltning av strandsonen skal skje lokalt
 • la kommunene selv få bestemme om de ønsker å åpne for romjulsjakt.
 • gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet
 • styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere
 • styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk
 • sikre at blyhagl fortsatt tillates til jakt på fastmark og over åpent vann

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses lokalt ved anvendelse av lover og forskrifter, samt lokale forhold. Den private eiendomsretten skal tillegges særlig vekt i slike tilfeller.

Grunneiers interesser bør sikres bedre når det gjelder allmennhetens grense mot innmark og privat sfære. Det generelle forbudet mot bygging i 100-meterssonen skal fjernes, men det må samtidig sikres at det er tilstrekkelig med strandsone tilgjengelig for allmennheten.

Ved opprettelse av nye naturreservater, nasjonalparker og lignende, skal lokaldemokratiet tillegges avgjørende vekt. Prinsippet om «vern gjennom bruk» skal uansett legges til grunn. Restriksjoner knyttet til vern skal kun være utformet for å hindre ødeleggelse av naturgrunnlaget. Vi ser positivt på å vurdere opphevelse av allerede vedtatte verneområder.

Det må satses på etablering av turløyper og andre friluftsarenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

Kommunene skal forvalte lov om motorferdsel i utmark. Motorisert ferdsel i utmark må tilpasses friluftslivet, men bør også kunne inngå som en del av det. De gode løsningene for håndtering av denne utfordringen ligger ute i kommunene, blant dem som bor der og kjenner de lokale forholdene. Norge har store avstander, spredt bosetting og et næringsgrunnlag sterkt knyttet til primærnæringene, turisme, jakt og fiske. Dette tilsier at man burde ha en svært fleksibel holdning til snøscooterbruk i mange deler av landet.

Vi vil at lovverket knyttet til bruk av vannscooter skal harmonere med lovverket for bruk av småbåter.

Friluftsliv er et viktig tema blant annet når det gjelder skole, undervisning og folkehelse. Friluftsliv er også et viktig område for utvikling av reiselivsbaserte næringer.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding som oppdaterte friluftspolitikken. Den bidrar til å bevare landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark.

 • Har gjennom et eget prosjekt sørget for at nær alle kommuner har gjennomført eller er i gang med å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Dette vil bidra til bedre forvaltning av friluftslivsområder over hele landet.

 • Har på fire år bevilget totalt 1489 mill. kr til skogvern. Det er mer enn forrige regjering bevilget på sine åtte år.

 • Regjeringen har i alt vernet 230 skogområder med totalt ca 423 kvadratkilometer produktiv skog.

 • Tilskuddsordningen fra Miljødirektoratet, som blant annet støtter frivillig opprydning på norske strender, er mer enn doblet det siste året, og bl.a. er initiativene Hold Norge Rent og Fishing for litter styrket.

 • Har lykkes med å løfte utfordringene knyttet til marin forsøpling og mikroplast på den globale dagsorden. Etter initiativ fra Norge fattet FNs miljøforsamling våren 2016 et vedtak om å trappe opp den globale innsatsen mot marin forsøpling.

 • Har sikret statlige midler til oppryddingsprosjekter bl.a. i Trondheim, Bergen, Sandefjord, Stavanger, Flekkefjord og Farsund.

 • Det er satt i gang flere undersøkelse og overvåkning av forurenset sjøbunn.

 • Gjennom klassifisering av villaksbestander etter kvalitetsnormen for villaks har vi fått bedre kunnskap om hvilke bestander som ikke har god nok tilstand. Regjeringen har også styrket arbeidet mot andre sykdomsutfordringer og rømming gjennom forpliktende avtaler med næringen.

 • Etablert en støttefylling for å stabilisere ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Hordaland.