Dataskjerm. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Bredbånd

Utviklingen i bruk av bredbånd og hastighet på bredbånd har vært god de siste årene. Nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen. FrP vil ha god kapasitet i hele landet.

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting og spredt næringsliv over hele landet. Dette medfører at nytten av digitale tjenester er stor, men også at kostnaden med etablering av bredbånd er betydelig.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd. Det er både ulike regler og gebyrer for å legge ned bredbånd i offentlig veigrunn i forskjellige kommuner. Dette har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og annen digital infrastruktur. Bransjen har gjennom mange år bedt tidligere regjeringer om et nasjonalt regelverk. Med FrP i regjering er det sendt på høring et forslag om nye nasjonale graveregler som vil gjøre det billigere å legge bredbånd.

Utviklingen i bruk av bredbånd og hastighet på bredbånd har vært god de senere år, nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Sikre rask bredbåndstilgang i hele landet i samarbeid med private utbyggere
  • Ha elektronisk tilgang til søknadsskjemaer og relevant informasjon
  • Ha en felles innloggingsportal for alle offentlige tjenester
  • Integrere offentlige IKT-systemer
  • Sikre lovmessig vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett
  • Sikre den enkeltes råderett over sine egne personopplysninger
  • Åpne fibernettet på samme måte som strøm- og telenettet
Økt satsing på IKT og bredbånd er nøkkelen til fremtidig velferd og vekst i Norge. Det er bra at private tar et stort ansvar for utbygging av infrastruktur knyttet til IKT. Likevel har det offentlige et overordnet ansvar for å fortsette å tilrettelegge for videre utbygging av bredbånd. Staten må ha et ansvar for at alle deler av landet får tilgang til raskt bredbånd, på samme måte som at staten skal ha det finansielle ansvaret for vei- og jernbaneutbygging.

Mulighetene for effektivisering gjennom aktiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er store både i privat og offentlig sektor. Fremskrittspartiet vil derfor føre en offensiv IKT-politikk for fremtidens Norge. Når man har fått på plass en tilstrekkelig god infrastruktur for bredbånd, skal nettet åpnes opp for alle aktører.

Det bør benyttes ett felles innloggingssystem for alle offentlige tjenester.

En effektiv og fornuftig bruk av IKT basert på åpne standarder kan spare samfunnet for mye byråkrati og unødvendig ressursbruk. Viktige elementer er elektroniske ID- og signaturløsninger for alle landets innbyggere, nasjonale ID-kort med innebygd e-signatur, elektronisk postkasse for informasjon fra det offentlige, elektronisk pasientjournal, elektronisk overføring av røntgenbilder og omsorgstjenester.