Flere hus. Nabolag. Illustrasjonsfoto.

Eiendomsskatt

En bolig skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Derfor vil Fremskrittspartiet frata kommunene muligheten til å innføre eiendomsskatt.

Påstandene om eiendomsskatten er mange, men den mest feilaktige er at kommunene er avhengige av denne skatten for å levere gode tjenester. Alle kommuner får overført penger fra staten for å drifte primærtjenestene, og dersom en kommune ikke leverer gode tjenester til innbyggerne sine er det fordi de ikke har gjort en god nok jobb.

Argumentasjonen om at denne skatten er nødvendig for å sikre gode tjenester til innbyggerne faller i grus når vi ser at kommune-Norge går med rekordoverskudd. Det må være irriterende for innbyggerne å betale tusenvis av kroner årlig i eiendomsskatt samtidig som de ser at kommunen går med dundrende overskudd hvert år.

Eiendomsskatten er en skatt som rammer usosialt og uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er arbeidsledig eller i en periode har lave inntekter, påløper eiendomsskatten som før. Den tar heller ikke hensyn til om boligen er nedbetalt, eller om vi har måttet ta opp store lån for å skaffe oss en bolig. Eiendomsskatten tar følgelig heller ikke hensyn til lånekostnadene.

Beskatning av eiendom er også en dobbeltbeskatning. Når man kjøper bolig så gjøres det med allerede beskattede midler. I tillegg inngår boligen som en del av grunnlaget for formueskatt. 

Eiendomsskatten rammer både privatpersoner og næringsliv. Også næringseiendommer beskattes. Til og med arbeidsmaskiner på arbeidsplassen er med i kommunens grunnlag for eiendomsskatt. Det er åpenbart at mange kommuner har små forutsetninger for å gjøre verdivurdering av ulike arbeidsmaskiner. Det blir skjønnsmessig og gir lite forutsigbarhet for bedriftene.

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne denne usosiale skatten. Vi vil oppheve loven som gir kommunene hjemmel og mulighet til å innkreve eiendomsskatt. 

Prinsipprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Arbeide for å fjerne lov om eiendomsskatt
Eiendommer skal ikke være skatteobjekter. Dette er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Vi vil arbeide for å fjerne lov om eiendomsskatt.