Skulder med politiskjorteerme. Illustrasjonsfoto.

Påtalemyndigheten

Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitetsproblemer. Påtalemyndigheten må ha tilstrekkelig ressurser til å følge opp alle slike saker.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt
  • at politi- og påtalemyndighet i enkeltsaker skal utøve sine plikter uavhengig av regjering og storting
  • at politi- og påtalemyndighet skal være klart atskilt fra hverandre for å oppnå uavhengighet og best mulig rettssikkerhet
  • at politijurister gis relevant etterutdanning/videreutdanning for å sikre kvalitet, kompetanse og effektivitet i politiarbeidet

Påtalemyndigheten må settes i stand til raskt å kunne følge opp de sakene som er ferdig etterforsket av politiet. Vi mener at det offentlige bør gis anledning til å leie inn privatpraktiserende advokater til å føre straffesaker for å få avviklet den store saksmengden.

Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitetsproblemer.

Vi ønsker å utvide den offentlige rettshjelpsordningen. Det er stort behov for fri rettshjelp, særlig blant vanskeligstilte grupper. For å avhjelpe det økende behovet må også frivillige rettshjelpstiltak støttes.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Fra før i regjeringsperioden er det bevilget midler til 50 politijuriststillinger i politiet i tillegg til at det i budsjettet for 2017 ble bevilget 50 mill. kroner ekstra til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn. Den høyere påtalemyndighet er økt med nærmere 60 mill. kroner i perioden.