Forsker arbeider i laboratorium. Illustrasjonsfoto.

Forskning

Anvendt forskning skaper potensial for økt produktivitet, innovasjon og nyskapning i næringslivet så vel som i offentlig sektor. Det er sammenheng mellom satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i økonomien. Vi vil stimulere til et tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å oppnå enda mer innovasjon og nyskapning.

Både grunnforskning og anvendt forskning er viktig for utviklingen. Det er sammenheng mellom satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i økonomien. Frp vil ha god finansiering av forskningen, og stimulere til et tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å oppnå enda mer innovasjon og nyskapning. Mangfold, uavhengighet og frie forskningsmiljøer skal sikres gjennom gode rammevilkår.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Øke bevilgninger til FoU
  • Innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner
  • At grunnforskning skal finansieres av det offentlige
  • Utvide SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Nærings PhD
  • Forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler
  • Føre en aktiv og målrettet forskningspolitikk slik at Norge kan vokse inn i fremtiden
  • At den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse eller sterke næringsklynger
  • Arbeide for gode rammebetingelser for næringsrettet forskning, da det er næringslivet som skal produsere det vi skal leve av i fremtiden
  • At tildeling av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering
  • Tilby konkurransedyktige vilkår for rekruttering til forskning
Norge, som et moderne kunnskapssamfunn, må legge forholdene til rette for at forskningen får best mulige vekstvilkår og blir til fordel for samfunnet som helhet. I en tid der verden blir stadig mindre og der grensene viskes ut, vil norsk forskning i større grad enn tidligere være internasjonalt rettet.

Å opprettholde Norges posisjon som en kunnskapsbasert økonomi med et konkurransedyktig, dynamisk og produktivt næringsliv, krever et løft i forskningsinnsatsen.

Konkurranse fremmer kvalitet, derfor er det positivt at konkurranse blir en integrert del av rammevilkårene for norske forskere, samtidig som forskerne også må gis bedre og mer langsiktige vilkår. Derfor bør norsk forskningspolitikk prioritere områder der vi har kompetansefortrinn, næringsstrukturelle fortrinn, naturgitte fortrinn eller en kombinasjon av disse.

Grunnforskningen er et fellesgode av stor betydning for samfunnet og skal derfor sikres tilstrekkelige ressurser og være fri og uavhengig. De offentlige bevilgningene må være langsiktige og forutsigbare for å skape forskning som har høy kvalitet og er konkurransedyktig.

Anvendt forskning skaper potensial for økt produktivitet, innovasjon og nyskapning i næringslivet så vel som i offentlig sektor. Det er sammenheng mellom satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i økonomien. Vi vil stimulere til et tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å oppnå enda mer innovasjon og nyskapning.

Det er viktig å styrke forskningens positive påvirkning for bedre ressursbruk i offentlig sektor, og for innovasjon og produktivitetsutvikling i næringslivet. Særlig viktig er det å arbeide for å redusere tiden det tar fra kunnskap foreligger til den implementeres i næringsliv og offentlig sektor.

Det er positivt at privatpersoner og bedrifter donerer penger til allmennyttige formål. SkatteFUNN er et godt tiltak som stimulerer til økt forskningsinnsats i næringslivet ved at det gis skattefradrag på privat kapital som benyttes til forskning. Ordningen bør utvides for å bidra til enda mer forskning.

Et ledd i en slik stimulans vil være å fjerne skatteplikt på eiendom og på overskudd fra forskningsinstitusjoner og stiftelser som ikke tar utbytte fra sin virksomhet. Et slikt unntak bør også gjelde for overskudd fra eventuelle knoppskytinger, så lenge utbyttet går inn som egenkapital eller driftsmidler i stiftelsen.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kunnskap