To eldre menn med golfutstyr. Illustrasjonsfoto.

Nordmenn i utlandet

Vi vil gjøre det enklere for nordmenn å bo, jobbe og tilbringe pensjonisttilværelsen i utlandet gjennom enklere regler for skatt, skattemessig utflytting og rettigheter gjennom folketrygden. Vi vil blant annet opprette et eget servicekontor for nordmenn i utlandet som kan gi enhetlig og riktig informasjon til alle.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Vurdere sentral behandling av skattespørsmål
  • Forbedre godkjenningsrutiner når det gjelder ytelser i utlandet
  • Motarbeide enhver form for dobbeltbeskatning av utflyttede nordmenn
  • At opparbeidet pensjon blir behandlet som en personlig rettighet som fritt kan tas med ut av landet
  • Gjennomgå toll- og avgiftsregler for hjemflytting til Norge og gjeninnføre flyttegodsordningen for bil
  • At velferdsytelser som mottas i utlandet (ikke pensjon) skal lønns- og prisjusteres etter det landet man bor i
  • Endre den særnorske 4-årsregelen knyttet til skattemessig utflytting
  • Fjerne kravet om at man selv eller sine nærmeste ikke kan disponere bolig i Norge i forbindelse med skattemessig utflytting
  • Fjerne kildeskatten
Fremskrittspartiet konstaterer at mange, og stadig flere, nordmenn velger å flytte permanent eller å bo lengre tid i utlandet. Særlig mange pensjonister, både uføre og alderspensjonister, velger dette med sikte på helsebringende effekter på grunn av klima. Men vi ser også at stadig flere folk i arbeid velger å bo helt eller delvis i andre land. Dette medfører enkelte problemstillinger, både når det gjelder trygdeytelser, omsorg, rehabilitering og skattemessige forhold.

Vi vil gjøre det enklere for nordmenn å bo, jobbe og tilbringe pensjonisttilværelsen i utlandet gjennom enklere regler for skatt, skattemessig utflytting og rettigheter gjennom folketrygden. Vi vil blant annet opprette et eget servicekontor for nordmenn i utlandet som kan gi enhetlig og riktig informasjon til alle.

Norge bør fremforhandle skatteavtaler med flest mulig land for å unngå risiko for dobbeltbeskatning, og de nye skatteavtalene skal utformes med basis i OECDs mønsteravtale. Som overordnet prinsipp skal man inneha og opparbeide seg rettigheter i det landet man er skattepliktig til. Kildeskatten for nordmenn som er skattemessig utflyttet bør fjernes. Pensjonsytelser er individuelt opparbeidede rettigheter, og skal ikke avkortes selv om pensjonisten velger å bosette seg i land med lavere kostnadsnivå enn Norge.

Nordmenn som er bosatt i utlandet, men som har rettigheter til norske helsetjenester gjennom frivillig deltakelse i folketrygden, eller fordi de foreløpig ikke er skattemessig utflyttet, gis mulighet for å oppholde seg i Norge utover fastlagte tidsperioder dersom det er til nødvendig helsemessig behandling.