Verdenskart. Illustrasjon.

Norge og verden

Norsk utenrikspolitikks fremste oppgave er å sikre norske interesser. Dette må gjøres ved å gripe de positive mulighetene globaliseringen gir og verne effektivt mot de truslene den fører med seg. Norske interesser sikres best gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid med sikte på internasjonal avspenning, varig fred, en friest mulig verdenshandel og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Partiprogram 2017 - 2021

Grenser betyr stadig mindre i en mer globalisert verden. Globaliseringen har ført til at forskjellene mellom land og mellom individer er blitt mindre. Aldri før har så mange blitt løftet ut av fattigdommen. Verdens fattige er ikke ofre for globaliseringen, men deres problem er at de er utestengt fra det globale markedet.

Norsk utenrikspolitikks fremste oppgave er å sikre norske interesser. Dette må gjøres ved å gripe de positive mulighetene globaliseringen gir og verne effektivt mot de truslene den fører med seg. Norske interesser sikres best gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid med sikte på internasjonal avspenning, varig fred, en friest mulig verdenshandel og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Utenriksrepresentasjonen må stå i forhold til norske interesser i de enkelte land, og særlig ta sikte på å bistå næringsliv og norske statsborgere. Innovasjon Norges utekontor bør legges administrativt inn under Utenriksdepartementet. Dette med formål om at Norske ambassader skal bistå norsk næringsliv i utlandet.

Forholdene til andre land må bygge på prinsippene om likeverd og frihandel. Frihandel er den beste form for global arbeidsdeling med gjensidige fordeler av samhandel. Norge bør derfor snarest bygge ned handelsbarrierene mot utlandet. Norge skal selvsagt yte nød- og katastrofehjelp gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner, men ordinær statlig bistand må reduseres.

Det er viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel. Staten Israel anerkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler. FrP ser med bekymring på økende antisemittisme og vil jobbe for økt samarbeid og samhandel med Israel. FrP mener at den Norske ambassaden i Israel skal ligge i landets hovedstad Jerusalem.

Dette har vi gjort i regjering:

  • I Colombia bidro norsk tilrettelegging til den historiske fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og geriljagruppen Farc-EP etter tiår med konflikt.

  • Bidratt til å mobilisere robust og rask internasjonal respons på humanitære kriser.

  • I forbindelse med den historiske avtalen som ble inngått om Irans atomprogram mellom P5+1 landene (USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Tyskland), bidro Norge til at overskytende mengder av anriket uran ble erstattet av naturlig uran, slik at forpliktelsene i atomavtalen kunne overholdes.

  • Norge har deltatt i anti-ISIL-koalisjonens kjernegruppe og bidratt både på militære og sivile innsatsområder. Siden koalisjonen mot ISIL startet innsatsen i 2014, har ISIL tapt store deler av territoriet de tidligere kontrollerte i Irak og Syria. Norge har nær doblet støtten til stabiliseringstiltak i Irak og Syria, til 400 millioner kroner, og øker støtten til humanitær minerydding.

  • Norge undertegnet i januar 2017 en intensjonsavtale med Israel om økt samarbeid innen forskning og næringssamarbeid.

  • Normalisering av diplomatiske og politiske forbindelser mellom Norge og Kina ble oppnådd desember 2016 etter tålmodig og strategisk diplomati over flere år.

  • Norge tok initiativ til- og var medarrangør for giverkonferansen for Syria og nabolandene i London i februar 2016. Det ble samlet inn omlag 12 milliarder USD. Norge har forpliktet seg til bidrag på 10 mrd NOK i flerårige bidrag.

  • Norge har bidratt til å uttransportere kjemiske stridsmidler fra Syria og Assads arsenaler, i samsvar med resolusjon 2118 fra FNs sikkerhetsråd.