Næringsliv

Hovedoppgaven i næringspolitikken er å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet. Alle skal i utgangspunktet ha anledning til å etablere en ny bedrift uten tillatelse fra det offentlige eller fra private organisasjoners side. Vi vil derfor arbeide for å fjerne og forenkle byråkratiske lover og bestemmelser som hindrer dette.

Fremskrittspartiet vil

  • gjøre det enklere å starte og drive sin egen bedrift
  • ha færre og enklere innrapporteringer til det offentlige
  • redusere det offentlige eierskapet
  • redusere den politiske innblandingen i bedriftenes hverdag
  • sørge for at offentlige incentivordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet
  • forenkle tilgangen til høykompetent internasjonal arbeidskraft
  • bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringslivet

Færre føringer for bedriftene

Myndighetenes viktigste oppgave i næringspolitikken er å legge til rette for næringsutvikling som gir arbeidsplasser og velferd. Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskaping i næringslivet. Forutsigbarhet og langsiktighet hva gjelder rammebetingelsene er av sentral betydning i en aktiv verdiskapingspolitikk. Alle skal i utgangpunktet ha anledning til å etablere en ny bedrift uten tillatelse fra offentlige eller det private. Fremskrittspartiet er motstander av at byråkratiske lover og bestemmelser skal hindre mennesker i å satse på egne idéer og drive verdiskaping.

Makten til næringenes virksomhet skal ligge mer hos driver enn hos politikere. Politisk styring hemmer bedrifters langsiktige tenkning og verdiskaping. Alle bransjene skal også kunne drive sine virksomheter basert på fri konkurranse. Dette skaper de beste samfunnsmessige løsningene.

Markedet og ikke det offentlige skal legge til rette for hva som er gunstig for næringene å drive med og hvem som er kunden. Det offentlige skal legge færre retningslinjer for hvordan bedrifter eller andre næringer skal drive.

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet vil føre en næringspolitikk som stimulerer videre utvikling av næringer der hvor Norge har historiske og naturlige fortrinn. Hovedoppgaven i næringspolitikken er å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i hele landet.

Alle bransjer skal drive næringsvirksomhet basert på prinsippet om fri konkurranse, fordi dette også er det beste for samfunnet som helhet.

Dagens utstrakte offentlige eierskap konsentrerer makt og innflytelse på få hender. Politisk styring av bedrifter hemmer langsiktig tenking og verdiskaping. Når det offentlige både skal overvåke, regulere og tjene penger i det samme markedet, vil det dessuten skje en rolleblanding som kan føre til forskjellsbehandling av aktører. En målsetting i vår økonomiske politikk er derfor å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører. Som eksempler kan nevnes statens direkte og indirekte eierskap i selskaper som Bring og VY.

Med stadig sterkere internasjonal konkurranse om rammebetingelser, samt mer mobil kapital, er det viktig å føre en næringspolitikk som gjør det lønnsomt og attraktivt for bedrifter å drive sin virksomhet i og fra Norge. Vi vil sørge for løsninger der staten oppmuntrer private investorer til å satse risikokapital på teknologiutvikling og kompetanseheving.

Norsk næringsliv må videreutvikles basert på nasjonens naturressurser og kompetanse. Det er lange tradisjoner for at naturressursene eies av fellesskapet, mens materiell rikdom skapes ved at ressursene utnyttes av ansvarlige bedrifter med gode konsesjonsregler og fornuftig beskatning. Vi vil ha nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid blir i Norge. Samtidig bør vi i større grad la private bedrifter konkurrere mot statlige bedrifter slik at naturressursene foredles av de aktører som gjør dette best og mest effektivt.

Norge har noen av Europas dyreste matvarer. Høye priser på dagligvarer skyldes blant annet norske særavgifter, tollvern og manglende konkurranse i dagligvaresektorene. Konsekvensene av dyre dagligvarer er tap av norske arbeidsplasser som følge av økende grensehandel. Fremskrittspartiet vil jobbe for å styrke konkurransen i dagligvaresektoren for å sikre innbyggerne billigere mat og økt mangfold av dagligvarer i butikkene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.