Foto: Colourbox

FrP vil ha anonym retting av prøver

-Anonym retting av sentrale prøver er en god ide, sier Bente Thorsen og Sivert Bjørnstad.

-Tillit og forventninger til skolen er viktig, og det er nettopp derfor jeg mener at anonym retting av sentrale prøver er en god ide, sier Bente Thorsen, og utdyper:

-Prøveresultater er svært viktig for elevene. Hva de oppnår på prøver er i stor grad styrende for elevenes videre utdannings- og karrierevalg. Det er derfor av stor betydning at alle, både lærere, elever og foreldre har tillit til systemet.

I det daglige skolearbeidet og i kontakten mellom hjem og skole bygger lærer og elev viktige tillitsforhold. Det er læreren som hjelper elevene fremover. I dette arbeidet er karaktersetting et av mange nyttige verktøy for å måle elevens utvikling. Da er det en fordel for alle parter at man stoler på karaktersettingen.

–Ja, det daglige opplæringsarbeidet og den konstruktive kontakt mellom lærer og elev styrkes av anonym retting. Når man vet at karakterene er satt på riktig og objektivt grunnlag får både lærer og elev økt tillit til hverandre, sier Sivert Bjørnstad.

«Det daglige opplæringsarbeidet og den konstruktive kontakt
mellom lærer og elev styrkes av anonym retting.»


-Det er mange som er enige med oss i dette, sier Bente og Sivert, og siterer fra en uttalelse som ble vedtatt på AUF i Nordlands årsmøte 2012: «Hvilken forforståelse læreren har av eleven kan være med på å farge den karakteren læreren gir. Anonym retting kan også være til fordel for lærerne, da det eliminerer den usikkerheten også de har til sin egen retting.» -Dette slutter vi oss helt og fullt til, sier Bente Thorsen.

-Ingen skal tvile på vår respekt for lærerne, tilføyer Sivert, og fortsetter: -Jeg er overbevist om at det store flertallet av lærere er grundige og rettferdige i sine vurderinger av elevene. Men lærere er bare mennesker. «Trynefaktor» kan spille en rolle også for dem. Det er et problem for skolen, lærerne, elevene og foreldrene når nesten to tredjedeler av elevene opplever at deres karakterer ikke er satt på et objektivt grunnlag. Dette problemet løses langt på vei ved å innføre anonym retting på sentrale prøver, sier Sivert Bjørnstad.

-Ja, kvalitet og tillit er hjørnestener i den gode skolen. En innføring av anonym retting av sentrale prøver vil bygge opp under begge deler. Det fortjener våre elever, sier Bente Thorsen.