Foto: Ilja C. Hendel

Europas strengeste asylpolitikk

Den siste uken har Fremskrittspartiet fått tilnærmet fullstendig gjennomslag i asylpolitikken.

- FrP har fått vedtatt endringer vi tidligere bare kunne drømme om. Nå starter kampen for en full reform av asylinstituttet, sier Fremskrittspartiets Harald Tom Nesvik.

Fremskrittspartiet presenterte for to uker siden en liste på 15 punkter med kraftige innstramninger i asylpolitikken. 13 av disse 15 punktene vil nå bli vedtatt. Nesvik, som har ledet forhandlingene for Fremskrittspartiet, mener asylkrisen har vist at FrPs løsninger er helt nødvendige for Norge.

- Forslag fra FrP som andre partier for bare få uker siden mente var helt uspiselige, har nå et flertall på Stortinget. Dette er en stor dag for alle som har stått i stormen for Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet har fått med seg Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet på 18 konkrete innstramningspunkter. 13 av disse er fra Fremskrittspartiets opprinnelige liste. Når disse blir gjennomført, vil summen av innstramningene medføre at Norge får Europas strengeste asylpolitikk, mener Nesvik.

- FrP-seieren innebærer helt grunnleggende endringer i asylpolitikken. Nå vil asylsøkere systematisk sendes tilbake dersom det blir trygt i hjemlandet, rett til familiegjenforening strammes inn kraftig, bistand kan brukes som pressmiddel i returpolitikken, og færre vil få permanent opphold.

- I tillegg vil asylsøkere nå få matkort istedenfor penger, du må ha bodd i landet en periode for å få krav på ytelser som kontantstøtte, og det vil komme en fullstendig gjennomgang av flyktningers særrettigheter i folketrygden.

Nesvik understreker at dette bare er noen få av de 18 innstramningspunktene, og viser at avtalen må ses i sammenheng med loven som ble hastebehandlet i Stortinget denne uken. Der fikk regjeringen gjennomslag for ytterligere 6 innstramningstiltak.

- Totalt har Fremskrittspartiet fått vedtatt 24 viktige innstramninger på bare en uke.

- Endringene i utlendingsloven som ble hastebehandlet innebærer at muligheten for å returnere og avvise asylsøknader fra personer som har reist gjennom et trygt land på vei til Norge blir langt større. Det vil bli lettere for politiet å internere asylsøkere, og det vil opprettet lukkede asylmottak i Finnmark.

- I tillegg vil regjeringen få mulighet til å instruere Utlendingsnemnda, en endring Fremskrittspartiet har kjempet for siden nemda ble opprettet i 1999. Det skal være politikerne, og ikke asyladvokatene, som har det siste ordet i norsk asylpolitikk.

Et punkt satt langt inne hos de andre partiene, og Nesvik trekker dette punktet frem Fremskrittspartiets største seier på sikt. Punkt 18 i avtalen omhandler de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av.

- Det er ingen tvil om at dagens asylsystem ikke er tilpasset dagens virkelighet, og er en ekstremt urettferdig mekanisme for nødhjelp. 70-80 prosent av asylsøkerne er ressurssterke menn i alderen 18-35 år. De fattige, kvinner og barn, blir igjen i underfinansierte flyktningleirer. Bare i Syria mangler FN flere titalls milliarder til å dekke basisbehov som mat og husly.

- Vi kan hjelpe 13-26 ganger så mange i nærområdene, og vi har en moralsk forpliktelse til å reformere dagens asylsystem.

- FrP har nå fått de andre partiene med på at regjeringen skal ta et internasjonalt initiativ for en fullstendig gjennomgang av Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale forpliktelser. Norge vil med dette bli det første landet som tar et aktivt standpunkt for reform av dagens asylsystem.

- Fremskrittspartiet har denne uken nesten strammet grundig innenfor rammen av dagens system. Nå starter den viktige kampen for en grunnleggende endring av asylsystemet, slik at langt færre kommer til Norge og langt flere kan få hjelp i nærområdene.

- Vi forventer at vi med dette sender svært tydelige signaler og at tilstrømningen vil gå ned. Men Fremskrittspartiet vil kreve ytterligere innstramminger helt asyltilstrømmingen er bærekraftig, avslutter Nesvik.

Les hele avtalen her med alle 18 punktene

Ønsker du å delta i arbeidet vårt? Meld deg inn i dag og få medlemsskap ut 2016.