Foto: Colourbox

Vil satse på olje

Sentralstyret vedtok mandag 10. august en resolusjon om å jobbe for at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen åpnes for konsekvensutredning etter 2017.

Oljesektoren må sikres nytt leteareal - arbeidsledigheten må bekjempes

Arbeidsledigheten vokser og situasjonen er bekymringsfull. Nedgangen i etterspørselen fra oljevirksomheten gjør at flere mister jobbene sine, spesielt langs kysten på Vest- og Sørlandet. Det er en stor utfordring for dem som rammes. Selv om mange får jobber i andre næringer, er det viktig at regjeringen følger situasjonen nøye og hele tiden vurderer tiltak.

Norges utfordring er å sørge for at lavere inntekter fra oljesektoren, ikke fører til at norsk økonomi stopper opp. Vi trenger vekst i økonomien for å finansiere velferden. Derfor er regjeringens arbeid med å stimulere til nye arbeidsplasser viktig. Samtidig må vi satse på oljesektoren.

Oljesektoren vil være en stor bidragsyter i norsk økonomi i fremtiden. FrPs sentralstyre er derfor glad for at regjeringen har lyst ut et rekordhøyt antall blokker i 23. konsesjonsrunde. Det er viktig å åpne for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst. Dette gir nye muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser, spesielt for Nord-Norge.

Samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre slår fast at regjeringen ikke kan konsekvensutrede eller åpne for petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Det er en begrensning på norsk petroleumsnæring i den krevende situasjonen den er inne i nå.

Sikker tilgang på energi er en grunnleggende forutsetning for økonomisk vekst. Etterspørselen etter energi vil øke etter hvert som mennesker løftes ut av fattigdom, samtidig som verdens befolkning ventes å øke med 50 prosent frem til 2050.

Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterer i sin World Energy Outlook 2014 tre ulike framtidsscenarioer. I alle scenarioene vil energietterspørselen og forbruket øke fram mot 2040, og i alle scenarioene vil fossile kilder utgjøre majoriteten av den totale energimiksen.

Samtidig har det kommet politiske signaler om at oljeforekomster på norsk sokkel må bli liggende. Det gir feil beskjed til en næring som skaper milliardverdier for Norge.

En videreutvikling av sokkelen i nord vil kunne gi et løft til næringslivet i den nordlige landsdelen, motvirke stigende arbeidsledighet og sikre Norge viktige inntekter som kan brukes til å løfte velferdssamfunnet.

Petroleumsaktivitet må foregå i henhold til strenge miljøstandarder i samarbeid med fiskerinæringen, og i tråd med Petroleumslovens bestemmelser. Det må likevel være teknologien og kunnskap som definerer grensene for hva som er miljømessig forsvarlig, ikke landsmøtevedtak i politiske partier.

Utlysningen av 23. konsesjonsrunde er et viktig bidrag for å veie opp for den politiske begrensningen på nytt leteareal som ligger i samarbeidsavtalen med Høyre, KrF og Venstre.

FrP vil jobbe for at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan konsekvensutredes og åpnes for petroleumsaktivitet etter 2017. Det vil være et viktig bidrag for å styrke den økonomiske veksten i fremtiden.