Per-Willy Amundsen. Foto.

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Styrker innsatsen mot radikalisering

Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering, blant annet gjennom tiltak som skal hindre radikalisering i norske fengsler.

Antall norske fremmedkrigere som soner i fengsler øker, og Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) forteller at flere av de nye tiltakene i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme skal hindre at ekstreme islamister radikaliserer medfanger.

Forebyggende arbeid prioriteres høyt
– Det er helt avgjørende å hindre at personer rekrutteres inn i ekstreme miljøer. Det er en fare for at de radikaliserte personene som er fengslet i Norge kan radikalisere andre innsatte. Derfor har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan identifisere og håndtere disse problemstillingene, forklarer Amundsen.

Han viser til at de siste årenes arbeid mot radikalisering har båret frukter, og at PST melder om bedring på enkelte områder.

– For å hindre at denne positive trenden snur, er det helt nødvendig at det forebyggende arbeidet fortsatt prioriteres høyt, sier han.

Iverksetter tiltak bak murene
Regjeringen vil nå iverksette flere tiltak bak murene. Blant annet skal det etableres et e-læringsprogram for ansatte i kriminalomsorgen

– Utvalgte ressurspersoner har fått ansvar for kompetanseheving i kriminalomsorgen. Deres oppgaver innebærer blant annet å bidra med generell veiledning av ansatte om temaet forebygging av radikalisering, og å bidra ved utarbeidelse av gjennomføringsplan ved løslatelse av risikoinnsatte. I tillegg styrkes samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, politiet og PST for å sikre god håndtering ved eventuelle løslatelser, sier Amundsen.

Kurstilbud for frivilligheten
Han poengterer at regjeringens forebyggingsarbeid strekker seg over fire ulike departementer, og blant annet inkluderer familievernkontorene, utdanningssektoren og frivilligheten.

– Erfaringer fra samarbeidsprosjekt mellom Enerhaugen familievernkontor og PST om å øke kjennskapen til radikaliseringstematikk i familievernet, vil tas med i det videre arbeidet. I tillegg skal det etableres en rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme innenfor høyere utdanning. Vi skal også opprette et kurstilbud til ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner, der deltakerne skal settes i stand til å gjenkjenne tidlige bekymringstegn og håndtere en bekymring om radikalisering, avslutter Amundsen.


Du kan lese mer om de nye tiltakene i handlingsplanen her.