Foto av Silje Hjemdal

Foto: FrP

Ny barnelov skal likestille foreldre

– Det er på tide å bekjempe samværssabotasje og sikre likestilt foreldreskap, sier familiepolitisk talskvinne Silje Hjemdal.

Regjeringen satte i dag ned et utvalg som skal modernisere barneloven. Utvalget skal blant annet vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og gjennomgå barns rettigheter.

- Det har lenge vært helt nødvendig å gjennomgå og fornye barneloven, og derfor er det svært positivt at regjeringen har tatt initiativet til dette, sier familiepolitisk talskvinne, Silje Hjemdal.

Utvalget skal legge frem forslag til en ny og moderne barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere.

- Vi trenger blant annet tydelige og klare regler for likestilt foreldreskap. Én forelder bør ikke ha større rett til å være med barnet enn den andre, så sant begge er gode og omsorgsfulle foreldre. Likestilling av foreldreskap vil kunne virke konfliktdempende. Et lavere konfliktnivå vil selvsagt også være til det beste for barnet. Hensynet til barnet skal alltid være avgjørende, sier Hjemdal.

Bekjempe samværssabotasje

Hjemdal sendte i oktober et skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsministeren om hva statsråden vil gjøre for å forhindre og reduserer samværssabotasje. I sitt svar pekte statsråden på gjennomgangen av barneloven som et av regjeringens kommende tiltak, og at det er naturlig at samværsreglene er en del av utvalgets gjennomgang av barneloven. Hjemdal er fornøyd med å ha satt samværssabotasje på statsrådens dagsorden.

- Jeg forventer at utvalget ser på hvordan vi kan bekjempe samværssabotasje, der én forelder saboterer for at barnet skal se den andre forelderen, til tross for at begge har samværsrett. Hvis barnets samvær med en av foreldrene saboteres av den andre, får det opprivende konsekvenser for både barnet og forelderen som opplever ikke å få mulighet til å se barnet sitt. Alle barn som er så heldige å ha to gode foreldre, fortjener å ha begge i livet sitt, sier Hjemdal.

Far og mor er like viktige

Utvalget skal legge fram utkast til en ny og moderne barnelov innen 18 måneder fra oppstart 1. mars 2019. En ny barnelov skal ivareta viktige hensyn som barnets beste, forholdet mellom barn og foreldre og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere.

- I tilfeller der mor og far skiller lag, har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson. Dette er et brudd på likestillingen som må tas på alvor. Det aller viktigste for FrP er å se hvert enkelt barn og å sørge for at barnets beste ligger til grunn. Vi mener at begge foreldrene er viktige omsorgspersoner i barns liv, og dette bør reflekteres i utvalgets modernisering av barneloven, sier Hjemdal.