Kari Kjønaas Kjos. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

En enklere hverdag i kommunene

Tallenes tale er klar. Med FrP i regjering styrkes kommuneøkonomien.

I dag la regjeringen frem kommuneproposisjonen, som viser politikken og det økonomiske handlingsrommet for kommunesektoren det kommende året.

En av de viktigste indikatorene på kommuneøkonomiens tilstand i Norge, er antallet kommuner som befinner seg på ROBEK-listen og som dermed er i økonomisk ubalanse. Dette antallet er nå historisk lavt.

FrP prioriterer kommunene

Første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen fra FrP, Kari Kjønaas Kjos, mener at tallene bekrefter at regjeringen fører en politikk som prioriterer kommunene:

– Regjeringen har gjennom flere år ført en politikk som har styrket kommuneøkonomien. Et resultat av dette er at stadig flere kommuner kommer i økonomisk balanse. I 2016 var 47 kommuner registrert på ROBEK-listen. I dag er kun 16 kommuner oppført på listen, og i slutten av 2019 vil trolig bare 10 kommuner stå igjen, sier Kjos, og legger til:

– Bedringen av kommunenes driftsresultater sikrer den kommunale velferden, og gjør at flere innbyggere kan være trygge på at kommunen de bor i kan levere grunnleggende velferdstjenester. I sum gjør dette at kommune-Norge kan tilby en enklere hverdag for folk flest, sier Kjos.

Økt bostøtte og nye tilskudd

Bedringen av kommuneøkonomien medfører at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett styrker tilskuddene til en rekke kommunale velferdsordninger.

– Regjeringen har lenge hatt et mål om redusere barnefattigdom. I den forbindelse øker vi bostøtten for barnefamilier og andre større husstander med 66 millioner kroner i 2019. I tillegg økes tilskuddet til etablering med 117,5 millioner kroner, noe som vil medføre at flere barnefamilier kan gå fra å leie til å eie bolig, sier Kjos og avslutter:

– Tilsvarende øker vi tilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med 900 plasser, og gir et nytt investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og i omsorgsboliger. Med dette leverer vi på en post som i svært mange år har vært viktig for Fremskrittspartiet, sier Kjos.