Roy Steffensen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Minoritetsbarn bør gå i barnehage

Barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn er lav i noen av de største byene. Nå får fem bykommuner 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak.

– Et godt barnehagetilbud har mye å si for hvordan barna senere gjør det i skolen, særlig når det gjelder språkutvikling og sosial kompetanse. Derfor er det viktig at så mange som mulig får muligheten til å gå i barnehage, sier Roy Steffensen, som leder Utdanningskomiteen på Stortinget.

Viktig integreringstiltak

Tildelingen på 9 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett går til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Bykommunene har allerede områdesatsing i utsatte byområder, og satsingen er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekårsforhold. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe, og det er tydelig mål å få flere barn til å gå i barnehagen.

– De nye midlene skal brukes til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke deltakelsen i barnehage for barn i utsatte byområder. Denne bevilgningen kommer i tillegg til alle de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen og få flere til inn i barnehagen. Dette er en seier for FrP, som mener at det er svært viktig med tydelige og konkrete tiltak på integreringsområdet, sier Steffensen.

Flere tiltak for lavinntektsfamilier

Siden 2015 har det vært en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn seks prosent av inntekten sin på barnehage. Det er også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år utvides ordningen til å gjelde for 2-åringer. Midlene i revidert budsjett kommer i tillegg til 20,5 millioner kroner som ble tildelt til rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage tidligere i år.

– Det er svært uheldig hvis barn ikke går i barnehage fordi foreldrene ikke har råd eller ikke kjenner godt nok til hva barnehagen er. Vi vet at lavinntektsfamilier og familier med innvandrerbakgrunn benytter barnehage i mindre grad enn andre, sier Steffensen og fortsetter:

– Norsk språk og norske verdier tilegner man seg når man er sammen med norske barn og voksne. Barnehagene er et utrolig viktig verktøy her. Å lære alle barn å snakke norsk og å tilpasse seg det norske samfunnets normer er helt nødvendig, avslutter Steffensen.