Foto. Erlend Wiborg

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Rettsstaten har sviktet, men avslører også EØS-problemer

Erlend Wiborg er glad for at regjeringen nå rydder opp i NAV-skandalen. Samtidig mener han at saken gir grunnlag for å reforhandle EØS-avtalen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjorde tirsdag for den pågående NAV-skandalen i Stortinget. Erlend Wiborg leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, og han er rystet over omfanget av denne skandalen.

– En stats viktigste oppgave er å sikre trygghet, likebehandling og frihet for innbyggerne. Vi kan ha uenigheter og debatter om hvilket lovverk vi skal ha, men folk skal være trygge på at de dømmes etter det lovverket som gjelder. Jeg er derfor glad for at vi nå skal få en grundig og ekstern granskning, for å komme til bunns i hvordan disse feilene har skjedd og unngå at noe slikt skjer igjen, sier Wiborg.

Selvstendig vurdering

Wiborg påpeker at det ikke bare er NAV som har begått grove feil og tolket loven feil. Også påtalemyndigheter, forsvarere og domstolene har sviktet.

– Denne saken er en skandale på flere nivåer. Det er god grunn til å se nærmere på hvordan både påtalemyndigheter og rettsvesenet har håndtert flere av disse sakene. Jeg synes det er skremmende at de synes å automatisk ha lagt NAVs tolkning av loven til grunn. Det er et viktig prinsipp i rettsstaten at påtalemyndigheter og domstolene foretar en selvstendig vurdering, sier Wiborg.

Vil reforhandle EØS-avtalen

Wiborg påpeker NAV-skandalen også kaster nytt lys over uheldige sider ved EØS-avtalen. Han mener det er urovekkende at EUs lovverk i praksis kan forhindre Norge fra å sette nødvendige krav for å få folk tilbake til jobb.

– FrP har lenge ønsket å reforhandle deler av EØS-avtalen, fordi flere sider ved den undergraver vår suverenitet. Vi mener trygdeytelser og begrensninger for eksport av disse må være spørsmål Norge selv skal avgjøre, uten innblanding fra Brussel, sier Wiborg.

Trygdeeksporten må begrenses

Det er et kjent faktum at norske velferdsytelser er rause sammenliknet med mange land. De er tilpasset det faktum at det er kostbart å bo og leve i Norge. Kostnadsnivået i andre land ytelser kan eksporteres til er langt lavere. Det gjør det svært attraktivt å ta med seg pengene til sitt hjemland og unngå oppfølging.

– FrP vil ikke akseptere at EU setter seg til overdommer over norske velferdsytelser eller Stortingets vilje. Dersom vi skal beholde våre rause velferdsytelser er vi avhengig av at de begrenses primært til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge, slik de var tiltenkt gjennom Folketrygdloven, sier Wiborg.

Vil ha kjøpekraftsjustering

Stortinget har allerede sagt klart ifra om at det behov for å stramme inn på adgang til eksport, men også kjøpekraftsjustere flere ytelser som tas med ut av Norge.

– Uten gjennomslag for å begrense eksport og kjøpekraftsjustere ytelser som tas med ut av landet, blir det urimelig attraktivt å komme til Norge og deretter ta med seg «gullpenger hjem». I Litauen vil eksempelvis bare barnetrygd og kontantstøtte tilsvare en gjennomsnittlig årslønn der. Det oppleves fullstendig urimelig at ytelser som er ment til et norsk kostnadsnivå skal kunne gis til en som eksempelvis oppholder seg i Litauen, sier Wiborg.