Foto. Siv Jensen

Foto: FrP

Støtter svært begrenset fullmaktslov

FrP støtter nå en fullmaktslov som er kraftig begrenset i omfang, virkeområder og tid.

Det er nå klart at Fremskrittspartiet støtter en fullmaktslov som er kraftig begrenset i omfang, virkeområder og tid. Med dette kan nødvendige samfunnsfunksjoner ivaretas gjennom krisen, men med demokratisk kontroll.

Regjeringen la denne uken frem et lovforslag som skal gi regjeringen videre rammer til raskt å sette inn nødvendige tiltak i forbindelse med håndtering av koronapandemien. Stortingets komité for behandling av saker knyttet til koronapandemien har i dag enstemmig lagt frem sin innstilling, der de går inn for å gi regjeringen rammer, men at disse blir svært begrensede.

– FrP er fornøyde med at loven som nå vedtas er betydelig strammere enn regjeringens opprinnelige forslag, og kun gir regjeringen utvidede fullmakter som er svært begrensede. For oss har det vært viktig at loven skal være kortvarig, avgrenset og ivareta mindretallsrettighetene. Fullmaktsloven vil kun gjelde i én måned, som er en svært viktig innstramming sammenlignet med regjeringens forslag som skulle vare ut året, sier FrPs partileder, Siv Jensen.

Sunn skepsis

Jensen fremholder at det er mange prinsipielt vanskelige sider ved å skulle vedta en fullmaktslov, og det har vært en naturlig sunn skepsis i FrP mot en slik lov. Slik loven ble fremmet, kunne FrP ikke stemme for den.

– For oss var det nødvendig at loven kun skal gjelde i områder som er definert på forhånd, slik at Stortinget i praksis bestemmer hvilke lover regjeringen får fullmakt til å gjøre endringer i. Hovedregelen vil fortsatt være at forslag fra regjeringen skal følge ordinær lovbehandling i Stortinget så lenge tiden tillater det, sier hun.

Nødvendige tiltak

Mange bedrifter og enkeltpersoner er nå i en svært vanskelig og usikker økonomisk situasjon. FrP mener derfor at det var nødvendig å sikre at regjeringen kan iverksette nødvendige tiltak raskt.

– For eksempel er det viktig for oss å sikre at de som nå venter på dagpenger faktisk får utbetalt det allerede neste uke. Mange står nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og da må ikke lovverket stå i veien for at de får ytelsene de har krav på, sier Jensen.

Aldri aktuelt med generell fullmakt

Hun forteller at det aldri var aktuelt for FrP å gi en generell fullmakt til regjeringen. Fullmakten skal ikke gå på tvers av Grunnloven, menneskerettighetene eller folkeretten. Jensen er tydelig på at det eksempelvis er helt uaktuelt for FrP å gi regjeringen fullmakt som knytter seg til mottak og innkvartering av asylsøkere i den situasjonen landet nå er i.

– Vi kan ikke nå bruke masse av våre ressurser på å ta imot nye asylsøkere når det er andre, og langt mer presserende, ting for landet nå knyttet til koronautbruddet, sier hun.

Mindretallsrettigheter ivaretatt

Jensen påpeker at det for FrP også er viktig at mindretallsrettighetene i Stortinget blir ivaretatt, og at Stortinget raskt blir orientert når regjeringen benytter seg av fullmakten. Regjeringen skal skriftlig orientere Stortinget om endringer de gjør, og disse skal tidligst tre i kraft dagen etter.

– En viktig oppstramming for FrP er at et mindretall i Stortinget har mulighet til å kreve at tiltakene regjeringen setter inn skal opphøre. Dersom 1/3 av Stortinget krever det, skal tiltaket opphøre umiddelbart. Dette er en svært viktig sikkerhetsmargin som ivaretar demokratiet vårt i krisen landet står i, avslutter Jensen.