Foto. Hanne Dyveke Søttar

Foto: FrP

– Dødsfeller for dyr

Hanne Dyveke Søttar reagerer på at forbudet mot bruk av piggtråd ikke er fulgt opp, og ber landbruksministeren rydde opp.

Forbudet mot å benytte piggtråd ble innført 1. januar 2010, i forbindelse med ny dyrevelferdslov. Der går det frem at eksisterende gjerder, utføres eller oppføres, og holdes ved like slik at dyr ikke utsette for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Ti år senere er forbudet fortsatt ikke fulgt opp.

– Loven trådte i kraft for over ti år siden, men mange steder er det fortsatt gamle gjerderester og piggtråd som ikke har noen funksjon lenger. De er rene dødsfeller for dyr. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor har jeg sendt et skriftlig spørsmål til landbruksministeren der jeg spør om hun vil sørge for at det blir ryddet opp slik at gammel piggtråd kan kartlegges og fjernes, sier FrPs Hanne Dyveke Søttar.

Har ikke oversikt over ulovlig piggtråd

Hun forteller at det i dag ikke finnes noen oversikt over hvor ulovlig piggtråd er brukt.

– Mattilsynet kan gi pålegg om fjerning av piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i forbindelse med tilsyn, men bruk av piggtråd har ikke vært registreringspliktig. Derfor har ikke Mattilsynet noen oversikt over hvor ulovlig piggtråd er brukt, og er altså avhengige av å få varsel om hvor disse gjerdene er, finne ut om disse er ulovlige og hvem som eventuelt skal gjerne disse, sier hun.

Staten må ta ansvar

Søttar påpeker at det i forarbeidene til dyrevelferdsloven foreslås en overgangsperiode før eksisterende gjerder med piggtråd må fjernes.

– Det ville vært naturlig med en overgangsperiode for fjerning av eldre piggtråd, men etter ti år er en slik overgangsperiode fortsatt ikke fastsatt. Det er heller ikke utarbeidet forskrift for fjerning av piggtråd, slik loven gir mulighet til, sier hun, og legger til:

– Det er eieren av gjerdet/grunneier som har ansvar for å rydde opp, men når dette ikke gjøres bør staten ta et overordnet ansvar, spesielt på egen grunn.

God dyrevelferd

Nå mener Søttar det er på tide at staten rydder opp og ivaretar god dyrevelferd.

– En mulighet kan være å gi fylkesmennenes miljøvernavdelinger ansvar for dette arbeidet. Staten er også en stor grunneier. Derfor bør Statskog også involveres i arbeidet med oppryddingen og gå foran som et godt eksempel.