Vei.Foto

Foto: FrP

Hareide svikter på vei - FrP satser på vei

Resolusjon vedtatt på FrPs landsmøte 2020.

FrPs landsmøte 2020 reagerer sterkt på at veisatsingen svekkes i regjeringens forslag til Statsbudsjett 2021. Mens jernbanesatsingen økes fra 26,8 i år til 32,1 milliarder kroner i 2021, så går veisatsingen ned fra 36,7 til 36,3 milliarder kroner.

Dette, sammen med en rekke medieoppslag den siste tiden med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), er dårlig nytt for landets bilister. Hareide sier blant annet at gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29 er urealistisk, og flere store prosjektet kan falle ut av planen ved rullering av NTP våren 2021.

Da FrP hadde samferdselsministeren i 2017 fikk vi vedtatt tidenes mest ambisiøse NTP på i alt 1064 milliarder kroner. Mellom annet skulle vedlikeholdsetterslepet fjernes, og nye store prosjekter på vei og bane realiseres. Alt for å bedre konkurranseevnen for norsk næringsliv, samt gi folk flest trygge veier og bedre fremkommelighet både i byene og distriktene.

At Regjeringen nå vil senke ambisjonsnivået kan FrP ikke akseptere.
I lys av koronakrisen har vi nå også en unik mulighet til å fremskynde offentlige prosjekt for å sikre sysselsetting i bygge- og anleggsbransjen, og dermed motvirke økende arbeidsledighet.

Den beste investeringen vi kan gjøre for fremtidige generasjoner er å bygge ut en moderne infrastruktur i hele landet.

På veisiden handler dette blant annet om:

Et sammenhengende og funksjonelt motorveinett, med 4 felt og midtdeler der trafikken tilsier dette:

  • Økt satsing på veivedlikehold og tunnelsikring.
  • Økt satsing på rassikring både på riks- og fylkesvei.
  • Statlig medfinansiering av fylkesveinettet, med særlig fokus på viktige næringsveier i distriktene. 

FrP skal bygge landet for fremtiden. Ambisjonene i NTP bør økes, ikke reduseres.

Landsmøtet ber derfor Stortingsgruppen om å kreve økt satsing på vei både i Statsbudsjettet 2021 og ved rullering av Nasjonal Transportplan våren 2021.