Arbeid og sosial

Et fleksibelt arbeidsliv med plass til alle

Fremskrittspartiet vil

FrP vil at arbeidslivet skal være trygt, fleksibelt og familievennlig, med plass til alle. Stadig flere står utenfor arbeidslivet og antall eldre vil øke kraftig i årene fremover. For å sikre vår velferdsmodell for fremtiden, mener FrP at alle skal bidra etter evne. Virkemidlene må innrettes på en måte som gjør at arbeid alltid lønner seg. Slik får den enkelte utnyttet sin arbeidsevne, både til nytte for seg selv og for samfunnet.

Økt pensjon

Alderspensjon skal bidra til å gi alle eldre en verdig alderdom, basert på opptjente rettigheter. Pensjonsreformen ble innført i 2011, mot FrPs stemmer. Reformen førte til at alderspensjonen ble underregulert og landets pensjonister har gjennom flere år tapt kjøpekraft. I februar i år fikk FrP endelig gjennomslag. Underreguleringen på 0,75 prosent ble fjernet og pensjonistene sikres nå en inntektsvekst lik snittet av lønns- og prisvekst.

På tross av dette gjenstår flere kamper for landets pensjonister. Gifte og samboende pensjonister får sin pensjon avkortet med ti prosent hvert eneste år. Tidligere var denne avkortningen på 15 prosent, før FrP i regjering fikk den redusert.

FrP mener det er grunnleggende urettferdig at pensjonister på grunn av sivil status får lavere pensjon enn de har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv. Derfor foreslår FrP å fjerne avkortningen for gifte og samboende over to år, første skritt tas i 2022 med virkning fra 1. mai 2022.

Dette betyr FrPs forslag: På dagens grunnbeløp på 106.399 kroner taper en gift eller samboende pensjonist 10.639 kroner på grunn av avkortningen. Med reduksjon til 5 prosent avkortning, gir dette pensjonisten 5319 kroner ekstra hvert år.

© Colourbox

FrP er opptatt av at de som har de laveste pensjonene skal få økt sin pensjon. Det er svært viktig for deres hverdagsøkonomi. Vi foreslår derfor å øke minstepensjonen med 5000 kroner med virkning fra 1. mai 2022.

Visste du at FrP vil øke minstepensjonen med 5000 kroner? I og utenfor regjering har vi totalt økt minstepensjonen med 21 000 kroner, med denne økningen vil minstepensjonister ha fått 26 000 kroner mer i pensjon hvert eneste år. Det gjør hverdagen enklere for de som har aller minst å rutte med.

Feriepenger til arbeidsledige

Stortinget vedtok etter forslag fra FrP feriepenger på dagpenger for 2020 og 2021. For sistnevnte år skal utbetalingen komme i 2022. Når Solberg-regjeringen la frem statsbudsjettet var denne ordningen kuttet dramatisk, som betyr at tusenvis av familier vil oppleve at de forventede feriepengene neste år uteblir. Dette kuttet har Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen fulgt opp, noe som er et stort løftebrudd og et svik mot arbeidsledige. Det vil ikke FrP akseptere.

Vanlige folk trenger forutsigbarhet for egen og familiens økonomi. Vi vil derfor gjennomføre ferietillegget slik det ble vedtatt av Stortinget.

Redusert arbeidsgiverperiode

Covid-19 har vært svært krevende for store deler av norsk næringsliv. Stortinget har derfor vedtatt en rekke krisetiltak for å avdempe de økonomiske konsekvensene koronapandemien har hatt og fortsatt har for norske bedrifter. Nå er smitten igjen stigende og flere av krisetiltakene har blitt forlenget, noe FrP støtter.

Regjeringen foreslår å forlenge retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet av koronarelaterte årsaker. Regningen for dette sender regjeringen til arbeidsgiver. Det mener FrP er feil når vi vet at deler av næringslivet fortsatt strever etter nedstengning og har begrenset mulighet til å drive sin næringsvirksomhet. Vi foreslår derfor å redusere arbeidsgiverperioden til tre dager frem til sommeren.

Fribeløp for uføre

Uføre kan i dag tjene 0,4 G, tilsvarende 42 500 kroner, uten å få redusert sin trygd. Begrunnelsen er at også uføre skal kunne ta på seg småjobber, verv og lignende, og dermed brukes noe av sin restarbeidsevne til nytte for samfunnet og seg selv.

Solberg-regjeringen foreslo å fjerne fribeløpet og erstatte det med en ny modell som betyr avkortning fra første krone, noe Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har støttet i sitt tilleggsbudsjett. Dette er FrP imot, og vi vil derfor gjeninnføre fribeløpet.

Overgangsstønad

Overgangsstønad gis i dag til funksjonsfriske mennesker hvor eneste særskilte utfordring er at de er alene om hovedomsorgen for små barn. Aktivitetskravet er kun 50 prosent og mange mottakere tar utdanning for å styrke sine muligheter til å komme i arbeid og bli selvforsørget. Andre står i mindre stillingsbrøker. Vi mener det ikke er behov for en særskilt stønad for enslige forsørgere, og ser det mer hensiktsmessig og rettferdig at disse vises til ordinære studieordninger som Lånekassen, og eventuell gis veiledning og ordinær oppfølging hos Nav.

Lånekassen har gode stipendordninger for enslige forsørgere. For de som alt har delvis arbeid skal målet være å veilede mot tiltak som kan gi større arbeidsdeltakelse, slik at de kan forsørge seg selv.

For flere vil dagens ordning med subsi­diert barnehageplass, overgangsstønad og ulike tilleggsstønader som skolepenger og annet, gjøre det lite lønnsomt å aktivt søke seg mot arbeid og selvforsørgelse før stønadsperioden er over. Vi foreslår derfor å avvikle stønaden for de som er i ordningen fra 1. juli 2022 og stanse adgangen til nye søkere fra 1. januar 2022.

Harmonisering av stønader

I dag er det ulikt ytelsesnivå for dagpenger under arbeidsledighet og for dem som midlertidig skal gjennom et avklaringsløp for tilbakeføring til arbeid eller varig uføretrygd. Det er uheldig at det gjøres forskjell på ytelsesnivået mellom slike stønader, og kan i ytterste konsekvens føre til at det gis økonomiske incitamenter for å søke seg mot helserelatert ytelse.

I dag gis det 62,4 prosent av inntekt opp til 6 G (statens grunnbeløp) på ordinære dagpenger, mot 66 prosent av inntekt opp til 6G på arbeidsavklaringspenger. For de som avklares mot varig uføretrygd vil ytelsesnivået gi 66 prosent av inntekt opp til 6G. Vi foreslår derfor å harmonisere ytelsene for arbeidsavklarings­penger og dagpenger til 62,4 prosent av inntekten opp til 6 G.

Prioriteringer:

 • Tilskudd Hopefull, Kristiansand: 2 000 000
 • RIBO - tiltaksplasser for unge med svak tilknytning til arbeidslivet: 4 000 000
 • Gjeninnføre fribeløp uføre: 254 000 000
 • Økt minstepensjon med 5000 kr i årlig økning, med virkning fra 1. mai: 447 000 000
 • Gjennomføre Stortingets vedtak om feriepenger på dagpenger: 1 270 000 000
 • Redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes korona: 217 000 000
 • Halvere avkortning av alderspensjon, virkning fra 1. mai: 1 680 000 000
 • Halvere avkortning av uførepensjon, med virkning fra 1. mai: 241 000 000
 • Halvere avkortning av pensjoner i Statens pensjonskasse, med virkning fra 1. mai: 12 000 000
 • Halvere avkortning av gjenlevendepensjon, med virkning fra 1. mai: 1 300 000
 • Arbeidstilsynet - økt kontrollvirksomhet: 1 000 000
 • Helt med: 5 000 000
 • TV Bra: 1 000 000

Reduksjoner:

 • Avvikle overgangsstønad for de som er i ordningen fra 1.juni 2022 og stanse adgang til nye fra 1.januar 2022: - 1 148 000 000
 • Avvikle supplerende stønad som gis til de med kort botid som fast inntekt (må påregne økt sosialhjelp): - 400 000 000
 • Fjerne adgang til rett på tilleggsytelser til overgangsstønad: - 116 000 000
 • Redusere tak på barnetillegg til uføretrygd, til å gjelde samlet maks 90 pst av tidligere inntekt: - 56 000 000
 • Harmonisere AAP med Dagpenger fra 66 pst til 62,4 prosent: - 200 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å innføre aktivitetsplikt for alle aldersgrupper som mottar sosialhjelp.
 • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag som sikrer at personer som tidligere har fått innvilget hjelpemidler fra Folketrygden ved behov og har rett til fornyelse, skal få tilsvarende hjelpemiddel som de alt har om det ikke er vesentlig mer kostbart.
 • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag til endringer i Folketrygdloven for å sikre at det ved vurdering av om vilkår for uføretrygd er innfridd, ikke kan legges vekt på annet enn hvorledes den medisinske uførheten påvirker fremtidige inntektsmuligheter.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.