Foto. Svalbard

Foto: Colourbox

Program 2019 - 2023

Lyb FrP vil bevare Longyearbyens estetiske & historiske særpreg. Vi ønsker ikke utvidet tjenestetilbud eller «normalisering» av samfunnet, men vil øke botiden.

Vi har ideer til fremtidig energiforsyning og ønsker å sikre investeringer gjort av privatpersoner og bedrifter og vi vil ivareta familiesamfunnet.

Styrke lokalstyre som leverandør av gode tjenester, rassikring og fremtidens energiforsyning.

Styrking av LL som leverandør av gode tjenester forutsetter effektivisering og fokus på færre områder; Barn & unge, vann & avløp, arealplanlegging og kultur.

Staten må utrede energiforsyning; Drifte energiverket og utvikle havna.

Vi ønsker hydrogen fra vindmøller i Finnmark omformet til ammoniakk og fraktet til Longyearbyen utredet som fremtidens energi. Løsningen har stort potensialet også som drivstoff for skipstrafikk og god forsyningssikkerhet. Hydrogen er fremtidsrettet, mulighetsskapende og miljøvennlig.

Vi vil ha et trygt og godt helårstilbud i barnehager/SFO og en god skole. Løpende opptak og sommeråpent SFO og barnehage. Helårig busstilbud for skolebarn. Avskaffe krav om sammenhengende 3 uker sommerferie for barnehagebarn.

Vi ønsker at Sysselmannen har et eget «mobbeombud» for Longyearbyen med tilsynsmyndighet og for å følge opp skoler & barnehager; opplæring og forebygging.
Det må jobbes målrettet mot sentrale myndigheter til fullstendig rassikring er på plass.

Les hele vårt program her.