Foto av Ronny Berg.

Foto: FrP

Næring

Hovedoppgaven i næringspolitikken er å legge til rette for økt verdiskapning i næringslivet som sikrer bosetting i vårt fylke.

Troms og Finnmark FrP vil arbeide for å frigjøre en del vernede områder til allmenn bruk og næringsaktivitet. Fylket har store mineralressurser som bør utnyttes for å skape vekst og utvikling basert på moderne miljøteknologi.

Petroleumsnæringen er svært viktig for hele fylket. Leteboring med påfølgende aktiviteter er fortsatt meget viktig. Baseetablering og ilandføringsanlegg forventes å kunne gi oss mange arbeidsplasser knyttet til næringen. Dette må gjøres i forståelse og i dialog med fiskeri- og havbruksnæringen.

Fiskeri og andre ressurser som det er mulig å høste av i havet, er nasjonale ressurser og skal forvaltes deretter. Troms og Finnmark FrP ser nytten av å ha en variert fiskeflåte, og anser mangfold, nærhet, fleksibilitet, finansielle ressurser og stabile rammebetingelser som positivt for konkurransen. Vi vil jobbe for at det legges til rette for dette.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • Møte næringslivet med en JA-holdning.
 • Legge til rette for at fylkets næringsliv kan være leverandører ved offentlig innkjøp.
 • Føre en næringspolitikk som legger forholdene til rette for økt konkurransekraft og utvikling.
 • Være en pådriver for å øke næringslivets kjennskap til innovasjonsfremmende program som Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
 • Jobbe for å øke tilgangen til risikovillig kapital i fylket.
 • Ønske velkommen kraftkrevende industri basert på lokale ressurser.
 • At fylkeskommunale næringsfond i større grad brukes ute i kommunene.
 • Være en pådriver for å styrke en helårig turismesatsning i fylket. Vi vil at reiselivsnæringen skal ha gode rammevilkår, slik at vi er i stand til å konkurrere med våre naboland.
 • Arbeide for å sikre robuste og høstbare bestander av vill laksefisk.
 • Arbeide for at fiskeoppdrett ikke skal ha bestandsreduserende effekt på vill laksefisk.
 • Stimulere til et teknologiskifte innen fiskeoppdrett for å redusere rømming, smitte av lakselus og andre sykdomsfremmende organismer mellom oppdrettsfisk og villfisk.
 • Jobbe for et kvotesystem som gir vekst og utvikling i fylket.
 • Legge til rette for utmarksnæringen, nisjeproduksjon og kortreist mat.
 • At reindriften og annen næring skal likebehandles.
 • At bestanden av rovdyr må reduseres i fylket slik at reindriften og beitenæringen får reduserte tap.
 • Legge til rette for produksjonsøkning innen havbruk, ved blant annet å stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen.
 • Bidra til at kommunene har oppdaterte kystsoneplaner.
 • Få gjennomført en overordnet vurdering av potensielle vekstområder for havbruk i fylket.
 • Føre en forutsigbar politikk for havbruksnæringen som baserer seg på kunnskap og forskning.
 • Si NEI til nye avgifter på havbruk og fiskeri, slik som ressursrente, eller endringer av havbruksfondet før det har fått virke noen år.
 • Stimulere til nyetableringer for unge fiskere, blant annet gjennom å jobbe for å øke låneordningen til egenkapital ved bruk av næringsmidler i fylket.
 • Jobbe for at tilbudsplikten og bearbeidingsplikten opphører, mot en kompensasjon til kystflåten og samfunnet som baserer seg på fiskeriressurser.