Foto av John Karlsen foran bro.

Foto: FrP

Samferdsel og infrastruktur

Samferdsel handler om hvordan mennesker, varer og tjenester skal kunne forflyttes på en rask, effektiv, komfortabel og sikker måte.

Samferdsel handler om løsninger for effektiv kommunikasjon på alle områder. Det er en offentlig oppgave å sørge for at det er et godt utbygd samferdsels- og kommunikasjonsnett som er tilpasset de behov og krav som befolkningen og næringslivet stiller.

Det er en klar sammenheng mellom god infrastruktur og gode kommunikasjonsløsninger og et konkurransedyktig næringsliv. Dessverre har vedlikehold av fylkesveier vært den store salderingsposten, og vedlikeholdsetterslepet har dessverre økt. Troms og Finnmark FrP vil styrke bevilgningene slik at etterslepet reduseres.

Troms og Finnmark FrP vil:

 • Prioritere vedlikehold, asfaltering og opprusting av fylkesveier.
 • Arbeide for økt satsing på trafikksikkerhet på gangfelt og bygging av gang- og sykkelveier.
 • Arbeide for at vi får en økt satsing på de viktigste næringsveiene i samarbeid med staten.
 • Arbeide for å få utredet, igangsatt og realisert kystriksveiene.
 • Prioritere utbygging og mudring av havner for sikre effektiv sjøtransport.
 • Vil arbeide aktivt for et bedre flytilbud.
 • Styrke beredskapen innen oljevern, og sørge for en sikker sjøtransport.
 • Fremskynde utbygging av og øke overføringskapasiteten i kraftlinjenettet internt i, og ut av, fylket som tilfredsstiller næringslivets behov.
 • Fremskynde og legge til rette for utbygging av vindmøller og annen fornybar kraftproduksjon.
 • Styrke rassikringen, hvor de mest rasutsatte stedene får høyeste prioritet.
 • Arbeide for å få standarden på tunneler i fylket opp til et forsvarlig nivå.
 • Fortsette satsingen på bredbånd for å fjerne det digitale klasseskillet.
 • Buss, båt, ferger og fly må koordineres på en god måte slik at hele fylket knyttes sammen.
 • Arbeide for å øke sikkerheten i løypenettet til snøscooter og ha felles standard for merking av løypenettet.
 • At jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes skal prioriteres.
 • Ha gratis ferger.
 • Innføre studentrabatt for kollektivtransport.