Foto av Harstad FrPs toppkandidater foran Bergsodden sykehjem.

Foto: FrP

Eldreomsorgen skal styrkes

Harstad FrP står på for verdighet og trygghet i omsorgen.

Harstad kommune har gjennom flere år kuttet i tilbudet av omsorgstjenester, noe som har ført til flere uverdige hendelser. Når brukere og pårørende blir møtt med holdningen «godt nok» i en sårbar livssituasjon, er det tydelig at tilbudene ikke er slik de bør være.

Vi mener det er en selvfølge at alle skal bli møtt med respekt, og at nødvendige tjenester gis. Brukeren og dens pårørende skal stå i sentrum, og rett omsorgstilbud skal være på plass så snart som mulig.

Harstad FrP vil satse på en fremtidsrettet omsorgstjeneste basert på trygghet, verdighet og nestekjærlighet.

Harstad FrP vil:
  • Øke grunnbemanningen og sørge for nok kvalifisert bemanning innenfor kommunens omsorgstilbud.
  • Ansatte flere assistenter for å utføre flere oppgaver som ikke krever fagutdanning.
  • Sikre full sykehjemsdekning for alle med et behov ved å begynne planleggingen av et nytt sykehjem.
  • Sikre at kommunen etterlever kjærlighets- og samboergarantien for eldre ektepar og samboere som må flytte på sykehjem.
  • Sørge for at det etableres kjøkken på alle sykehjemmene i kommunen.
  • Bygge flere boliger med heldøgns omsorg, gjerne i nærheten av kjøpesentre og andre fasiliteter.
  • Innføre fritt brukervalg innenfor omsorgstjenestene, slik at den enkelte og dens pårørende får valgfrihet for eget liv og alderdom.
  • Sørge for at beboere ved kommunens sykehjem opplever en meningsfylt hverdag med trivsel og aktivitet.
  • Sørge for et forbud mot all bruk av religiøse hodeplagg i helse- og omsorgstjenestene.
  • Stille krav om at man kan snakke og forstå norsk skikkelig for å jobbe med våre eldre.